undefined
undefined

Fundusze unijne - dofinansowanie dla firm w latach 2007 - 2013

DOFINANSOWANIE DLA FIRM W LATACH 2007 - 2013
Przedsiębiorcy inwestujący w innowacje mogą liczyć na wsparcie

Przedsiębiorcy rejestrujący własne patenty, wzory przemysłowe lub użytkowe mogą w latach 2007 - 2013 liczyć na wsparcie w wysokości 39 mln euro. Wnioski o dofinansowanie będą prawdopodobnie mogli składać już na przełomie 2007/2008 r.

Dotarliśmy do najnowszej wersji przepisów, które dotyczą zarządzania własnością intelektualną i będą obowiązywać w latach 2007 - 2013. Dofinansowanie z działania "Zarządzanie własnością intelektualną" będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (fundusz strukturalny) oraz polskiego budżetu. Jego realizację przewidziano w ramach ogólnopolskiego programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" (PO IG). Nie ustalono dotąd ostatecznej wersji przepisów i dlatego jeszcze przez parę miesięcy mogą być wprowadzane drobne zmiany do projektu programu przesłanego do akceptacji Komisji Europejskiej. Cały czas trwają także prace nad wytycznymi zawierającymi szczegółowe warunki starania się o dofinansowanie, formularzami wniosków o dofinansowanie i przewodnikami dla potencjalnych beneficjentów.

Nawet 12 mln zł dla jednej firmy

Ustalono natomiast budżety poszczególnych działań. Na dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach działania "Zarządzanie własnością intelektualną" przeznaczono39 mln euro, w tym około 33 mln euro z funduszu strukturalnego i blisko 6 mln euro z krajowego budżetu. O to wsparcie będą mogli wnioskować mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Z programu wyłączone są jednak branże: rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybołówstwa. Według założeń jedna firma może liczyć na pomoc w wysokości od 4 tys. zł do nawet 12 mln zł.

Pomoc będzie przyznawana w postaci refundacji, czyli jako zwrot poniesionych i zaplanowanych do objęcia dofinansowaniem kosztów. Do takich kosztów, określanych mianem kwalifikowanych, będą się zaliczać wydatki na:

¦ uzyskanie praw własności przemysłowej poza granicami Polski (bez kosztów dotyczących znaków towarowych),

¦ przygotowanie zgłoszenia przez rzecznika patentowego, opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego:
-koszty tłumaczenia,
- koszty wznowienia zgłoszenia,

¦ unieważnienie swojego lub cudzego patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji,

¦ stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Pomoc w ramach działania "Zarządzanie własnością intelektualną" ma na celu upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, a w szczególności uzyskiwania praw własności przemysłowej. Specjaliści podkreślają, że innowacje muszą być ochraniane prawnie, jednak w Polsce ciągle następuje to zbyt rzadko. Utrudnieniem dla ochrony pomysłów są bowiem między innymi stosunkowo wysokie koszty postępowań związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

Działanie będzie wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Na jej stronie internetowej (www.parp.gov.pl) należy szukać terminów składania wniosków o dofinansowanie. Instytucją pośredniczącą w przyznawaniu wsparcia jest Ministerstwo Gospodarki i jego Departament Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Z kolei instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i jego Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

O co starać się w PARP

W odróżnieniu od dofinansowania z funduszy strukturalnych przyznanych Polsce na lata 2004 - 2006 oraz wcześniejszego okresu, kiedy unijne wsparcie przyznawane było z budżetów funduszu Phare, w okresie 2007 - 2013 w ramach PO IG Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie wspierać innowacyjne przedsięwzięcia. Pomoc finansową na zakup potrzebnych maszyn czy prostych usług będą przydzielać władze wojewódzkie, ponieważ oprócz programów operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim realizowanych będzie 16 programów regionalnych (zwanych regionalnymi programami operacyjnymi). Jak tłumaczą pracownicy PARP, inaczej niż dotychczas, przedsiębiorcy, którym na realizację przedsięwzięcia będzie potrzebne jednocześnie: wsparcie inwestycyjne, na doradztwo i szkolenia, będą mogli złożyć jeden wniosek, bo pomoc będzie oferowana kompleksowo.

Zgodnie z założeniami w większości programów zakwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione po złożeniu wniosku o wsparcie lub podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Oprócz wspomnianego wcześniej działania, PARP będzie odgrywać najważniejszą rolę w odniesieniu do takich priorytetów i działań realizowanych w ramach PO IG, jak:

¦ priorytet "Badania i rozwój nowoczesnych technologii":
-działanie "Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców",

¦ priorytet "Kapitał dla innowacji":
- działanie "Inicjowanie działalności innowacyjnej",
- działanie "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP",

¦ priorytet "Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa":
- działanie "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R",
-działanie "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego",
- działanie "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym",

¦ priorytet "Dyfuzja innowacji": - działanie "Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym", - działanie "Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci oznaczeniu ponadregionalnym".

Kto skorzysta

Wspierane będą inwestycje przedsiębiorców na działalność badawczo-rozwojową. Na pomoc mogą liczyć także osoby uruchamiające działalność opartą na bardzo innowacyjnym rozwiązaniu oraz podmioty planujące rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, np. laboratoriów. Dofinansowanie obejmie również inwestycje dotyczące zastosowania nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w produkcji i usługach. Pomoc finansowa będzie także przysługiwać natworzenie klastrów - skupisk przedsiębiorców, ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzących działalność w określonej dziedzinie.

Na co pójdą pieniądze

W zakresie prac badawczych i rozwojowych PARP będzie wspierać projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych badań w przedsiębiorstwie. Zgodnie z zasadami ramowymi (patrz: unijne rozporządzenie) w zakresie prac badawczych pomoc obejmie wydatki poniesione m.in. na:

¦ wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem,

¦ pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury, a jeżeli nie będą one wykorzystywane na potrzeby projektu przez ich cały okres użytkowania - refundacji będą podlegać tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego,

¦ pokrycie kosztów amortyzacji budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia,

¦ nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest wykorzystywany na potrzeby projektu dowysokości10 proc. wydatków kwalifikowanych,

¦ nabycie na warunkach rynkowych: wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej,

¦ zakup badań, usługi doradcze i usługi równorzędne,

¦ pokrycie pozostałych kosztów ogólnych,

¦ pokrycie pozostałych kosztów operacyjnych, w tym zakupu materiałów i środków eksploatacyjnych.

OLGA GAJDA


Ważne akty prawne

W ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" pomoc publiczna będzie oferowana na podstawie przepisów zawartych w pięciu aktach Unii Europejskiej:

¦ rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 z 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej,

¦ rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw,

¦ rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis,

¦ rozporządzeniu Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy szkoleniowej,

¦ wspólnotowych zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (DzUrz. UE C 323 z 30.12.2006).

Projekt programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" znajduje się na stronie internetowej: www.mrr.gov.pl.


Źródło: www.rzeczpospolita.pl