undefined
undefined

Jak rozliczyć się za zużyte opakowania

Przedsiębiorcy, przedkładając roczne sprawozdanie za wprowadzone do obrotu opakowania, muszą się pierwszy raz rozliczyć zarówno z ich odzysku, jak i recyklingu. Dotyczy to tych, którzy wprowadzili w 2006 r. na rynek towary w opakowaniach. Szok finansowy mogą przeżyć przedsiębiorcy nieoddający zużytych opakowań do odzysku i recyklingu. Będą też musieli wypełnić więcej formularzy niż do tej pory. Z obowiązku sprawozdawczego trzeba się wywiązać do końca marca, mija też wtedy termin na wniesienie opłaty produktowej

firma_a_1-1.F.jpg
Paweł Gałka
firma_a_1-2.F.jpg
Dział 1. Masa lub ilość wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
firma_a_1-3.F.jpg
Wzory do wyliczenia opłaty za odzysk
firma_a_1-4.F.jpg
Dział 2. Wysokość należnej opłaty produktowej
firma_a_1-5.F.jpg
FORMULARZ SPRAWOZDANIA O MASIE WYWIEZIONYCH ZA GRANICĘ OPAKOWAŃ

Według zmienionych zasad Przy rozliczeniach za 2006 r. zmienia się bardzo wiele - nie tylko stawki i poziomy recyklingu. Pierwszy raz przedsiębiorcy rozliczają się także z odzysku odpadów opakowaniowych. Obowiązujące w 2006 r. przepisy znajdują się w aktach prawnych, które podajemy na końcu tekstu.

Do 50 zł bez opłaty

Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy trzeba złożyć do 31 marca marszałkowi województwa. Jeżeli wynika z niego, że firma nie osiągnęła odpowiedniego poziomu recyklingu lub odzysku odpadów opakowaniowych, to musi w tym terminie uiścić opłatę w urzędzie marszałkowskim. Nie musi jednak nic płacić, jeśli kwota ta nie przekracza 50 zł. Jednak nawet wtedy, gdy przedsiębiorca wyliczył niższą opłatę, nie może ani zaniechać obowiązku prowadzenia ewidencji, ani przekazywania rocznych sprawozdań marszałkowi województwa.

Adresy urzędów marszałkowskich i numery kont można znaleźć w Internecie, chociażby na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).

UWAGA

Nie musi składać sprawozdania przedsiębiorca rozliczający się za pośrednictwem organizacji odzysku. To ona rozlicza się w jego imieniu (czytaj ramka).

Kogo obowiązują przepisy

Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie produktowej przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; DzU z 2004 r. nr 173, poz. 1087 ze zm.) wprowadzających na terytorium kraju towary w opakowaniach, a także niektóre szkodliwe dla środowiska produkty (określają je załączniki nr 2 i 3 do ustawy o opłacie produktowej; DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639 ze zm., jednak w tekście nie piszemy na ten temat).

To znaczy, że obowiązek ten mają:

¦ producenci i importerzy towarów opakowanych,

¦ znaczna część usługodawców (jeżeli dodają od siebie i do swojego towaru torebkę lub pudełko),

¦ także firmy, które takie produkty sprowadzą z zagranicy wyłącznie na własne potrzeby (np. w tekturowych pudełkach części zamienne do wykorzystywanych u siebie maszyn),

¦ przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez inną firmę i wprowadzają je na rynek krajowy. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy wprawdzie nie wytwarzają sami produktu ani go nie pakują, ale wprowadzają go na rynek pod własną marką - mówi o tym art. 1 ust. 1c ustawy o opłacie produktowej.

UWAGA

Obowiązek dotyczy na pewno sklepów detalicznych o powierzchni ponad 500 mkw. sprzedających produkty tam pakowane oraz firm prowadzących więcej niż jedną placówkę handlową, niezależnie od wielkości pojedynczych sklepów, jeżeli zsumowana powierzchnia handlowa tych jednostek przekracza 5 tys. mkw. Z recyklingu nie musiały do tej pory rozliczać się mniejsze sklepy, nawet jeżeli pakują u siebie towary, ale są wątpliwości, czy i one nie powinny podlegać obowiązkowi.

Jeżeli eksportujesz

Jeżeli odpady zostały wyeksportowane w celu ich odzysku bądź recyklingu, to masę lub ilość takich odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę. Eksporter nie może przy tym zapomnieć o wypełnieniu odpowiedniego formularza sprawozdania (pokazujemy go na str. 8).

Dokumenty potwierdzą

Przedsiębiorca, który chce zmniejszyć opłatę produktową i przekazuje odpady opakowaniowe do recyklingu (odzysku), ustala ilość przetworzonych butelek, puszek czy kartonów na podstawie odpowiednich dokumentów.

Takie działania trzeba teraz dokumentować formularzami potwierdzającymi odrębnie odzysk, a odrębnie recykling zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (DzU z 2006 r. nr 247, poz. 1816). Zanim to rozporządzenie zaczęło obowiązywać, czyli do końca 2006 r. trzeba było stosować rozporządzenie ministra środowiska z 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (DzU z 2005 r. nr 58, poz. 510).

Nowy dokument, podobnie jak stary, dla prowadzących odzysk jest wystawiany w trzech egzemplarzach:

¦ dla przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku przeznaczony jest egzemplarz oznaczony symbolem A,

¦ dla prowadzącego odzysk - egzemplarz oznaczony symbolem B,

¦ dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem C. Podobnie jest przy potwierdzeniu recyklingu:

¦ dla przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu przeznaczony jest egzemplarz oznaczony symbolem A,

¦ dla prowadzącego recykling -egzemplarz oznaczony symbolem B,

¦ dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem C. Obecnie recykler (ew. dokonujący odzysku) wystawia kwit:

¦ każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, lub

¦ zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca, lub

¦ zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału.

Eksporter wypełni OPAK-3

Jeżeli ktoś wprowadza produkty w opakowaniach nie tylko na rynek krajowy, ale też je eksportuje (lub dokonuje ich wewnątrzwspólnotowej dostawy), to oprócz sprawozdań dotyczących opłaty produktowej musi złożyć do 31 marca sprawozdanie na druku OPAK-3 zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Sprawozdanie trzeba, podobnie jak rozliczenie z opłaty produktowej, przesłać marszałkowi województwa.

Jego wzór określono w rozporządzeniu ministra środowiska dotyczącym wzorów formularzy służących doskładania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (DzU z 2005 r. nr 4, poz. 30). Przypominamy, że wyeksportowanych wraz z produktami opakowań nie bierze się pod uwagę przy rocznych rozliczeniach opłaty produktowej.

Wielomateriałowe zwykle jak tektura

Opakowania wielomateriałowe za 2006 r. przedsiębiorca rozlicza, biorąc pod uwagę ten materiał, którego jest w nich najwięcej. Zazwyczaj najwięcej jest w nich tektury, więc zostaną one rozliczone jako papier i tektura. Jednak informację o tym, że przedsiębiorca stosował również opakowania wielomateriałowe i w jakiej ilości, trzeba zamieścić w sprawozdaniu.

Folia i papier bez zwolnień

Przypominamy, że podobnie jak w ostatnich latach za 2006 r. trzeba się rozliczyć z wszystkich opakowań. W pierwszych latach obowiązywania ustawy dotyczyło to tylko tych, których symbole PKWiU widniały w załączniku do ustawy, i nie trzeba było rozliczać się np. z często stosowanej do pakowania folii stretch.

Kłopotliwe palety

Sporo problemów przedsiębiorcy mają z rozliczeniem palet.

Ci, którzy stosują palety z odzysku (z rynku wtórnego), nie muszą się z nich rozliczać, bowiem opłatą produktową są objęte tylko opakowania pierwszy raz wprowadzane na polski rynek. Jeżeli ktoś stosował nowe palety, to nie uwzględnia ich przy obliczaniu recyklingu za 2006 r. Musi je natomiast uwzględnić przy rozliczaniu odzysku.

Wszystko po kolei

Z wyjaśnień do rozporządzenia o wzorze rocznego sprawozdania wynika, że rodzaje opakowań trzeba wpisać w formularzu w odpowiedniej kolejności. Ma być ona taka sama jak w załączniku nr 4 do ustawy i w rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych. W sprawozdaniu pomija się natomiast te rodzaje opakowań, których przedsiębiorca nie wprowadził na rynek.

Skąd wziąć informację o masie opakowań

Najlepiej, gdy jest ona podana na fakturze. Jednak często, zwłaszcza gdy towary paczkowane są sprowadzane z zagranicy (niezależnie od tego, czy chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie, czy import spoza UE), nie ma w papierach informacji o masie opakowań. Co wtedy zrobić? Trzeba zwrócić się do swojego kontrahenta, aby potwierdził masę opakowań w formie dowolnego dokumentu. Gdy nie ma innej możliwości, to w ostateczności należy samodzielnie obliczyć ich masę.

UWAGA

Przypominamy, że rozliczać trzeba się nie tylko z opakowań detalicznych, ale z całego systemu opakowań, czyli także z opakowań transportowych i zbiorczych. Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję opakowań i to niezależnie od tego, czy rozlicza się samodzielnie, czy z pomocą organizacji odzysku.

Jak rozliczał się Jan Poprawny

Jan Poprawny, mały przedsiębiorca z woj. pomorskiego, musi wypełnić druk sprawozdania, obliczyć opłatę produktową i do 31 marca przesłać marszałkowi odpowiednie dokumenty, a na konto urzędu marszałkowskiego wpłacić wyliczoną kwotę.

Wyliczenie opłaty recyklingowej nie przysporzy mu kłopotów -chodzi tylko o wstawienie aktualnych danych do znanego od lat prostego wzoru.

Natomiast pierwszy raz zmierzy się z rozliczeniem opłaty za odzysk. Choć początkowo bardzo skomplikowany wzór opublikowany w załączniku nr 5 do ustawy o opłacie produktowej go przeraził, to samo obliczenie wysokości opłaty okazało się nie tak trudne.

Jednak, by być w zgodzie z przepisami, zanim Poprawny prześle sprawozdanie i opłatę marszałkowi województwa, musi wyjaśnić wątpliwości i wypełnić odpowiednie dokumenty. Krok po kroku pokazujemy, jak przedsiębiorca poradził sobie z rozliczeniem.

Poprawny pakuje swoje wyroby

Jan Poprawny w 2006 r. użył do pakowania poszczególnych wyrobów toreb oraz worków papierowych i polietylenowych. Jako opakowań transportowych używał skrzyń drewnianych i folii stretch, a także palet drewnianych, które kupił na rynku wtórnym. Na potrzeby swojej firmy sprowadził też towary opakowane w kartony i plastik. Wszystko to skrzętnie ewidencjonował.

Przedsiębiorca nie podpisał umowy z organizacją odzysku, więc musi się rozliczyć samodzielnie. Przekazał natomiast do recyklingu trochę zużytych opakowań po surowcach niezbędnych do produkcji, dzięki czemu nieco obniży opłatę produktową. Natomiast nie przekazywał innych opakowań do odzysku (poza tymi, które oddał do recyklingu; recykling jest bowiem formą odzysku), z pewnością zapłaci więc za odzysk opakowań.

Przedsiębiorca musi też doliczyć do masy opakowań papierowych masę etykiet (wydrukowanych na papierze). Rozlicza także drewniane skrzynki, natomiast nie rozlicza się z palet, ponieważ kupił je na rynku wtórnym. Opakowania z drewna rozliczy w grupie określanej jako materiały naturalne.

KROK 1. Na właściwym druku

Sprawozdanie za 2006 r. przedsiębiorca ma przedłożyć nadrukach, których wzory opublikowano w rozporządzeniu ministra środowiska z 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (DzU nr 226, poz. 1654). Są to inne formularze niż te sprzed roku. Poprawny nie był tego pewien, ponieważ formularz nie całkiem pasuje do przepisów, na podstawie których powinien się rozliczać za 2006 r. Jednak wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska rozwiało jego wątpliwości.

KROK 2. Jan Poprawny sprawdza, co musi uwzględnić

Palety bez rozliczenia

Przedsiębiorca nie będzie w ogóle rozliczał się z wykorzystanychdrewnianych palet. Kupił je bowiem na rynku wtórnym, a opłatę produktową za opakowania wielokrotnego użytku wnosi się tylko raz.

Jeśli ma kwity, to odlicza

Poprawny zbierał zużyte u siebie w firmie opakowania. Przekazał mającej odpowiednie uprawnienia firmie recyklingowej 150 kg makulatury opakowaniowej i 100 kg zużytych opakowań plastikowych. Ma nato odpowiednie dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i recykling.

Poziomy i stawki

Po to, żeby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę o opłacie produktowej, przedsiębiorca musi znać przede wszystkim dwie wielkości: masę opakowań, które zostały wprowadzone z produktami na rynek, i masę odpadów opakowaniowych, które zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi.

Firma musi zapłacić po 2,64 za kg odpadów plastikowych (obowiązuje 22-proc. poziom recyklingu), po 0,63 zł za kg papieru i tektury (obowiązuje 45-proc. poziom recyklingu), po 0,32 zł za opakowania z materiałów naturalnych, czyli z drewna i tekstyliów (obowiązuje 13-proc. poziom recyklingu).

KROK 3. Poprawny oblicza opłatę za recykling

Opłatę wylicza się według wzoru:

N = W x (p - o) : 100 x s

Poszczególne litery oznaczają:

N - wysokość należnej opłaty produktowej w złotych
W- masę w kilogramach opakowań wprowadzonych na rynek
p - wymagany poziom recyklingu wyrażony w procentach
o -osiągniętą przez przedsiębiorcę wielkość recyklingu, obliczoną jako iloraz wielkości faktycznie poddanych recyklingowi i wielkości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów, wyrażoną w procentach
s -stawkę jednostkową opłaty produktowej w złotych za sztukę lub w złotych za kilogram, określoną w rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych

Jeżeli (p - o) ma wartość ujemną, to jako należną opłatę produktową wpisuje się zero, a nadwyżkę można rozliczyć w następnym roku.

Opłatę wylicza się oddzielnie dla każdego produktu i odpadu opakowaniowego i wpisuje na formularzu "wysokość należnej opłaty produktowej", a następnie sumuje w rubryce "razem".

¦ Zakładamy, że Poprawny zużył w 2006 r. 500 kg opakowań z tworzyw sztucznych, a 100 kg przekazał do recyklingu. Może więc uiścić opłatę produktową nie od całości, lecz pomniejszoną. Osiągnął 20-proc. poziom recyklingu.

Obowiązkowy poziom recyklingu w 2006 r. wyniósł 22 proc., a stawka za kilogram to 2,64 zł

500 kg x [(22 - 20) : 100] x 2,64 zł/kg =26,40 zł

¦ Zakładamy też, że Poprawny zużył w 2006 r. 500 kg opakowań z papieru i tektury i oddał 150 kg do recyklingu. Poprawny uzyskał w 2005 r. poziom recyklingu równy 30 proc. Obowiązkowy poziom recyklingu w 2006 r. dla papieru i tektury wynosi 45 proc., a stawka za kilogram 0,63 zł. Swoją opłatę za papier wyliczy więc następująco:

500 kg x [(45 - 30,00) : 100] x 0,63 zł/kg =47,25 zł

¦ Poprawny wprowadził też na rynek razem z produktami 500 kg opakowań drewnianych (nie licząc palet). Obowiązkowy poziom recyklingu dla materiałów naturalnych, do których zalicza się drewno, wynosi 13 proc., a stawka 0,32zł za kilogram. Nie przekazał nic do recyklingu. W tym wypadku musi więc zapłacić za całość wprowadzonych na rynek opakowań.

500 kg x [(13 - 0) : 100] x 0,32 zł/kg =20,80 zł

W sumie Poprawny zapłaci za recykling:

26,40 zł -tworzywa sztuczne
+47,25 zł -papier i tektura
+ 20,80 zł - materiały naturalne
=94,45 zł

KROK 4. Poprawny oblicza opłatę za odzysk

Teraz Poprawny musi obliczyć opłatę za odzysk opakowań. Robi to zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5 do ustawy o opłacie produktowej.

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru nr 1, który zamieszczamy na górze strony.

Poszczególne litery oznaczają:

OP odzysk - wysokość należnej opłaty produktowej w zł

M z indeksem liczbowym - masa wkg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w 2006 r. w kraju, przy czym:

M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych

M2 - dotyczy opakowań z aluminium

M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej

M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury

M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

M6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)

OP z indeksem liczbowym - odpowiednio stawka jednostkowa opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określona w obowiązującym w 2006 r. rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:

OP1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych

OP2 - dotyczy opakowań z aluminium

OP3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej

OP4 -dotyczy opakowań z papieru i tektury

OP5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

OP6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)

P odzysku - wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku

M całkowita - suma mas wkg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w 2006 r. na terytorium kraju

M odzyskana - suma mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w 2006 r.

Jeżeli przedsiębiorca nie wprowadzał opakowań z jakiegoś rodzaju materiałów, to pomija go w obliczeniach.

Poprawny podstawi odpowiednie dane do wzoru. Stawki za odzysk są takie same jak za recykling. W jego wypadku:
M1 = 500 kg
OP1 = 2,64 zł/kg
M4 = 500 kg
OP4 = 0,63 zł/kg
M6 = 500 kg
OP6 = 0,32 zł/kg
M całkowita = 1500 kg
M odzyskana = 250 kg - nasz przedsiębiorca przekazał tyle do recyklingu, a recykling jest jedną z form odzysku (wzór nr 2)

Opłata produktowa za odzysk wyniosła więc 472 zł 68 gr.

Kwota przekracza 50 zł, zatem przedsiębiorca będzie ją musiał wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego.

KROK 5. Poprawny wypełnia formularz OŚ-OP 1

Dział 1 przedsiębiorca wypełnia następująco:

1. W kolumnie 1 przedsiębiorca wpisuje rodzaj opakowania, z którego powstał odpad. Podaje je zgodnie z rodzajami opakowań wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy o opłacie produktowej i w takiej kolejności, jak w załączniku nr 4 do ustawy o opłacie produktowej.

2. W kolumnie 2 podaje masę opakowań w kilogramach wprowadzonych na rynek krajowy.

3. Gdyby wprowadzał na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych, wypełniałby też kolumnę 3. Wpisałby też tam masę takich opakowań uwzględnionych w masie danego rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym. Ponieważ Poprawny nie stosował takich opakowań, kolumnę 3 pozostawia pustą.

4. W kolumny 4 i 5 Poprawny wpisuje masę wprowadzonych na rynek opakowań podlegających obowiązkowi odzysku lub recyklingu.

5. Wkolumny 6 i 8 przedsiębiorca wpisuje masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ogółem, a w kolumny 7 i 9 masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi w 2006 r. U naszego przedsiębiorcy jest to ta sama masa, ponieważ nie miał on nadwyżek recyklingowych z poprzedniego roku.

6. Wymagany poziom odzysku i recyklingu (dla danego rodzaju opakowania) w proc. przedsiębiorca wpisuje w kolumny 10 i 11 - wpisuje się poziom odzysku i recyklingu określony w rozporządzeniu w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (patrz wykaz przepisów) dla danego rodzaju opakowania określonego w przepisach (patrz tabela).

7. Natomiast osiągnięty poziom recyklingu przedsiębiorca wyliczył sam na podstawie masy odpadów opakowaniowych poddanych wdanym roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 6 i 8) oraz masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu (kolumny 4 i 5) wdanym roku sprawozdawczym.

8. Poprawny wyliczył też osiągnięty poziom odzysku (za zużyte opakowania, które oddał do recyklingu), zrobił to dzieląc masę przekazanych do odzysku (w tym wypadku do recyklingu) opakowań przez masę wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i mnożąc tę liczbę przez 100.

9. Jeżeli przedsiębiorca przekroczyłby obowiązujący poziom odzysku bądź recyklingu, to wpisałby masę nadwyżki w kolumny 14 i i 15.

Dział 2 -kwoty opłaty produktowej Poprawny wpisuje w formularz "wysokość należnej opłaty produktowej -opakowania". Formularz ten może sprawiać problemy przy wypełnianiu. Radzimy wpisać kwoty, tak jak pokazujemy w załączonym wzorze.

Jak zaokrąglać

Zgodnie z instrukcją podaną w załączniku do rozporządzenia w sprawozdaniu przedsiębiorca podaje:

¦ masę opakowań lub produktów z dokładnością do 1 kg,

¦ należną opłatę produktową z dokładnością do pełnych złotych,

¦ osiągniętą wielkość odzysku i recyklingu z dokładnością do 0,01 proc.

KROK 6. Poprawny eksportuje

Poprawny wysłał część swojej produkcji za granicę. Do pakowania używał pudełek kartonowych i woreczków polietylenowych, a jako opakowań zbiorczych - skrzyń drewnianych.

Niezależnie od tego, czy dokonał eksportu poza granice UE, czy wewnątrzwspólnotowej dostawy, musi wypełnić sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań nadruku OPAK-3.

Wzór druku znajduje się w rozporządzeniu ministra środowiska z 31 grudnia 2004 r. dotyczącym wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych zagranicę opakowań (DzU z 2005 r. nr 4, poz. 30).

UWAGA

Trzeba pamiętać, że masę wywiezionych za granicę opakowań podaje się w tonach, a nie w kilogramach, jak przy opłacie produktowej.

Poprawny zużył 500 kg opakowań z papieru i tektury, 300 kg opakowań plastikowych i 400 kg opakowań z drewna. Umieści te dane na formularzu. Jest małym przedsiębiorcą, więc dane dotyczące opakowań drewnianych umieści tylko w kolumnie "rodzaj materiału", z którego zostało wykonane opakowanie, w rubryce "inne - ogółem" natomiast nie wypełni podrubryki "w tym? drewno". Danych w tym zakresie nie podają bowiem mali i średni przedsiębiorcy.

Wyeksportowanych opakowań Poprawny nie uwzględniał w rocznym rozliczeniu z opłaty produktowej, ponieważ dotyczyło ono wyłącznie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy.

Obrót opakowaniami bez opłaty

Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, importem bądź eksportem opakowań nie płacą opłaty produktowej za to, co wyprodukują, przywiozą bądź wywiozą. Mają natomiast (na podstawie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - DzU z 2001 r. nr 63, poz. 638 ze zm.) obowiązki sprawozdawcze dotyczące tej działalności. Sprawozdania składają także w urzędzie marszałkowskim na drukach określonych w rozporządzeniu ministra środowiska o wzorach formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (DzU z 2005 r. nr 4, poz. 30). Termin składania rocznego sprawozdania jest taki sam jak przy opłacie produktowej, upływa 31 marca. Nie znaczy to jednak, że producenci opakowań są w ogóle zwolnieni z rozliczeń produktowych - muszą się rozliczyć za wprowadzone na rynek opakowania zbiorcze, w których przekazują swoje produkty innym przedsiębiorcom.

ZOFIA JÓŹWIAK


Rozliczy organizacja odzysku

Przedsiębiorca nie musi się rozliczać samodzielnie, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie produktowej (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639 ze zm.). Może to za niego zrobić organizacja odzysku, działająca zgodnie z ustawą o opłacie produktowej. Organizacja, na podstawie podpisanej z przedsiębiorcą umowy, przejmuje od niego obowiązki. W zamian za to trzeba jej zapłacić, jednak zwykle są to kwoty niższe niż te, które uiszcza się marszałkowi. Przedsiębiorca, który podpisał umowę z organizacją, nie wysyła też sprawozdań do marszałka. Musi jednak nadal w swojej firmie prowadzić ewidencję pozaksięgową, aby w razie kontroli wykazać, że podpisał umowę na właściwą ilość odpadów opakowaniowych. Organizacja przesyła sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego tego województwa, w którym znajduje się jej siedziba. Do sprawozdania dołącza listę firm, które scedowały na nią obowiązek recyklingu - mogą to być firmy z całej Polski, a nie tylko z regionu, w którym ma ona siedzibę. Ale uwaga! Jeżeli organizacja ogłosi upadłość lub rozpocznie likwidację, to obowiązki dotyczące rozliczeń i wnoszenia opłaty produktowej ponownie obciążą przedsiębiorcę. Następuje to od pierwszego dnia miesiąca następującego po otwarciu likwidacji bądź ogłoszeniu upadłości. Wtedy z mocy ustawy wygasają umowy zawarte z taką organizacją.


Ministerstwo Środowiska wyjaśnia

Przedsiębiorcy mieli wątpliwości, na jakim druku powinni się rozliczać za 2006 r. Zwłaszcza że niektóre rubryki nowego rozporządzenia są nieco na wyrost i odpowiadać będą dopiero przepisom obowiązującym w 2007 r. Ministerstwo Środowiska rozwiało ich wątpliwości. Poniżej przytaczamy to wyjaśnienie. DGO.tp. 078/560/07/MS Warszawa, 9 stycznia 2007 r.

Rozporządzenie ministra środowiska z 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (DzU nr 226, poz. 1654) weszło w życie 1 stycznia 2007 r. Jednocześnie straciło swoją moc rozporządzenie ministra środowiska z 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (DzU nr 234, poz. 1996).

(...) Obowiązującym wzorem sprawozdania jest wzór z rozporządzenia ministra środowiska z 23 listopada 2006 r.

Należy jednak zaznaczyć, że § 2 przedmiotowego rozporządzenia wskazuje, że część 1.2 Działu Pierwszego "Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii" stosuje się od 1 stycznia 2008 r. Podstawą do wypełnienia ww. części sprawozdania będą m.in. obowiązujące dokumenty określone w rozporządzeniu ministra środowiska z 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (DzU nr 247, poz. 1816), w których prowadzący określone procesy odzysku i recyklingu zobowiązani będą do wypełnienia działu opisującego prowadzone procesy odzysku i recyklingu.

Reasumując, przedsiębiorcy zobowiązani do wypełnienia rocznego sprawozdania, za rok 2006 powinni wypełnić wszystkie działy, które dotyczą prowadzonej przez nich działalności z pominięciem części 1.2, który pierwszy raz zobowiązani będą wypełnić w roku 2008, przedstawiając sprawozdanie za rok 2007.

Marek Sobiecki
dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami


Nierzetelnych ukarzą

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się samodzielnie i nie uiści opłaty produktowej lub nie uczyni tego terminowo, to może go spotkać kara. Odsetki za zwłokę liczy się jak przy podatkach, a na uchylających się od płacenia marszałek województwa nakłada dodatkową karę w wysokości 50 proc. należnej opłaty. Ponadto za złożenie nierzetelnego sprawozdania lub za jego brak grozi grzywna.


Gdzie szukać przepisów

¦ ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 638 ze zm.)

¦ ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639 ze zm.)

¦ rozporządzenie ministra środowiska z 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (DzU z 2006 r. nr 226, poz. 1654)

¦ rozporządzenie ministra środowiska z 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DzU z 13 czerwca 2005 r. nr 103, poz. 872)

¦ rozporządzenie ministra środowiska z 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych (DzU nr 157, poz. 1325)

¦ rozporządzenie ministra środowiska z 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (DzU z 2005 r. nr 58, poz. 510)


Obowiązujące w 2006 r. stawki opłatyproduktowej i poziomy recyklingu odpadówopakowaniowych
Rodzaj materiału, z którego wykonanoopakowanie Obowiązujące poziomy (w proc.)odzysku recyklingu stawki opłatyproduktowej w zł za kg Uwagi
opakowania razem 43
tworzywa sztuczne 22 2,68 -
aluminium 35 1,34 -
stal (w tym blacha stalowa) 18 0,80 -
papier, tektura 45 0,64 -
szkło 35 0,25 oprócz ampułek
materiały naturalne (drewno i tekstylia) 13* 0,32 oprócz palet drewnianych
Stawki opłat i poziomy odzysku recyklingu nie dotyczą opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi (określonymi w prawie farmaceutycznym) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych) * nie dotyczy palet drewnianych

Źródło: www.rzeczpospolita.pl