undefined
undefined

Jeśli się uczyć, to tylko z unijną pomocą

Różnorodność bezpłatnych lub tanich szkoleń i studiów podyplomowych współfinansowanych z funduszy unijnych jest naprawdę imponująca. Warto z nich korzystać, bo to dobry sposób na podniesienie kwalifikacji

Nauka współfinansowana z funduszu strukturalnego o nazwie Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oferowana jest od początku 2005 roku.

Szkolenia są organizowane w ramach kilkunastu działań zaliczanych głównie do dwóch sektorowych programów operacyjnych: "Rozwój zasobów ludzkich" (SPO RZL) oraz "Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego" (ZPORR).

Zajęcia dla pracowników przedsiębiorstw i ich właścicieli oferowane są w ramach działania 2.3 SPO RZL "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki". Udział w nich kosztuje 40 proc. komercyjnej ceny - tyle płaci się za osoby oddelegowane z dużych przedsiębiorstw, lub 20 proc. standardowej ceny - stawka dla osób z mniejszych firm.

Teoretycznie koszty nauki swoich pracowników pokrywają pracodawcy. W praktyce zdarza się, że zainteresowani (muszą być zatrudnieni na umowę o pracę) sami opłacają kurs, gdy uznają, że szkoda stracić taką okazję.

Program "Rozwój zasobów ludzkich" przewiduje także bezpłatne szkolenia dla kobiet (działanie 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"), niepełnosprawnych (1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"), a także długotrwale bezrobotnych (1.5 "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka").

Sektorowy program operacyjny RZL przewiduje kilka działań, w ramach których oferowane są bezpłatne szkolenia i inne formy wsparcia finansowego dla osób uczących się: zwrot kosztów opieki nad dziećmi czy wydatków związanych z przyjazdem na zajęcia.

Na przykład działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" przewiduje pomoc w postaci:
> bezpłatnego doradztwa, szkoleń, dotacji dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
> poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
> organizacji klubów pracy.

Zajęcia i pomoc z działania 1.3 są dla osób długotrwale bezrobotnych. Mogą one nawet przez sześć miesięcy otrzymywać środki na zapewnienie opieki na przykład nad dziećmi (gdy któreś z rodziców jest na szkoleniu).

Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" przewiduje bezpłatne szkolenia dla współpracujących z osobami niepełnosprawnymi:
> szkolenia i warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ułatwiające pracę niepełnosprawnych pracowników,
> zajęcia dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych,
> kursy dla pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ułatwiające większe zrozumienie potrzeb niepełnosprawnych,
> naukę, jak zorganizować współpracę zdrowych pracowników z niepełnosprawnymi,
> szkolenia dla doradców (w tym zawodowych) i innych usługodawców, którzy będą pomagać niepełnosprawnym klientom.

Działanie 1.4 obejmuje również przedsięwzięcia ułatwiające tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Do takich inicjatyw należą m.in.
> organizowanie subsydiowanych staży pracy,
> pokrywanie kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika,
> finansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, co ma zrekompensować pracodawcom większe koszty zatrudniania niepełnosprawnych,
> subsydiowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych zatrudnianych przez organizacje non profit działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

Natomiast w ramach działania 1.5 "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka" realizowane są szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc oferowana jest także w postaci subsydiowania zatrudnienia osób pozostających bezrobotnymi dłużej niż 24 miesiące.

OLGA GAJDA


Przykłady szkoleń finansowanych z funduszu

¦ KURSY DLA ŚLĄSKICH BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu
Śląskim, tel. (0-32) 455-46-78,
prowadzi nabór chętnych na szkolenia adresowane do bezrobotnych powyżej 25 roku życia zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż przez dwa lata. Nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone rodzaje bezpłatnych kursów; powstaną na zamówienie pracodawców, aby szkoleni mieli szansę na szybkie zatrudnienie.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie,
tel. (0-32) 349-71-01,
prowadzi rekrutację na szkolenia dla osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w tutejszym urzędzie nie dłużej niż przez dwa lata. Nauka ma trwać około półtora miesiąca. Będzie prowadzona sześć godzin dziennie, pięć razy w tygodniu.

Według niezatwierdzonej jeszcze listy szkoleń mają one dotyczyć m.in.
> obsługi komputera,
> obsługi kasy fiskalnej,
> pracy w dziale sprzedaży wraz z nauką języka angielskiego,
> opieki nad osobami wymagającymi specjalnej troski wraz z nauką języka angielskiego,
> spraw gospodarki magazynowej (plus obsługa wózków jezdniowych),
> obsługi biura i sekretariatu z elementami kadr i płac,
> spawania,
> intensywnej nauki języka angielskiego dla początkujących,
> pracy w biurze podróży łącznie z nauką języka angielskiego,
> pracy w recepcji (plus język angielski),
> logistyki z nauką języka angielskiego,
> obsługi małej gastronomii,
> operatora walca drogowego,
> uruchamiania działalności gospodarczej.

Chorzowski urząd zbiera też chętnych na identyczne szkolenia, ale organizowane specjalnie dla bezrobotnych powyżej 25 roku życia.

Natomiast osoby powyżej 25 roku życia, zarejestrowane w chorzowskim PUP dłużej niż dwa lata (nieprzerwanie), mogą wziąć udział w kursach:
> uczących obsługi wózków jezdniowych,
> podnoszących kwalifikacje montera instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO, gazowej,
> spawania.

¦ ZAPROSZENIE DLA OSÓB Z LUBUSKIEGO

Z kolei Centrum Integracji Społecznej z Gorzowa Wielkopolskiego, tel. (0-95) 720-46-00, prowadzi rekrutację długotrwale bezrobotnych (niepracujących dłużej niż trzy lata). Nauka ma ruszyć w kwietniu. Zostanie wyłonionych pięć grup: krawiecka, sprzątająca, opiekująca się osobami starszymi, gastronomiczna, remontowo-budowlana. W sumie zostanie przyjętych 35 osób. Bezpłatne szkolenia będą finansowane z budżetu działania 1.5 "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka" w ramach sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich".


Źródło: www.rzeczpospolita.pl