undefined
undefined

Konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 07/I/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

- Schemat I Projekty inwestycyjne
- Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze
- Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
(stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 29.10.2009 r. do 08.12.2009 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie: 19 000 000,00 EUR:
- Schemat I: 9 000 000,00 EUR
- Schemat II: 500 000,00 EUR
- Schemat III: 9 500 000,00 EUR
i może ulec zmianie.
   
Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br., 9 lipca br., 20 sierpnia br., 28 września br. oraz 23 października br.): tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP (definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- w Schemacie I - Projekty inwestycyjne
- w Schemacie II – Specjalistyczne projekty doradcze
- w Schemacie III – Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
w ramach Schematu I Projekty inwestycyjne i Schematu III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat):
- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych
dla średnich przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych d
la mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu
w ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi:
- w Schemacie I: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw - 9 000 PLN, dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 200 000 PLN
- w Schemacie II: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw – 3 000 PLN, dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 60 000 PLN
- w Schemacie III: 9 000 PLN.

W ramach Schematu I i III możliwe jest wsparcie projektów o wartości dofinansowania powyżej 300 000 PLN realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883). 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
- w Schemacie I: 1 200 000 PLN
- w Schemacie II: 200 000 PLN
- w Schemacie III: do 4 000 000 PLN, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu – do 3 200 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
- w Schemacie I i III w przypadku zakupu środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb) maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych do 400 000 PLN
- w Schemacie III maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu do 8 000 000 PLN (zgodnie z linią demarkacyjną między programami).

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37.

Załączniki (3):

Ogłoszenie o naborze wniosków na Działanie 1.2 - konkurs nr 07-I-2009.pdf

Dokumenty dotyczące konkursu nr 07-I-2009 na Działanie 1.2.rar

Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 1.2 - konkurs nr 07-I-2009.rar