undefined
undefined

Łatwiej o świadczenia dla firm dotkniętych kryzysem

Dofinansowanie wynagrodzeń za okres postoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy oraz finansowanie studiów i szkoleń dla pracowników regulują dwa rozporządzenia wykonawcze z 24 sierpnia br. do ustawyo łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom (FGŚP) w przejściowych trudnościach pracowniczych pozwala na dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP do wysokości 100 proc. zasiłku, za okres przestoju ekonomicznego, który nie przekracza 6 miesięcy. Dotyczy również częściowego zrekompensowania obniżenia wymiaru czasu pracy do wysokości 70 proc. zasiłku, również za okres do 6 miesięcy.

Aby otrzymać wsparcie przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia programu naprawczego, który doprowadzi do poprawy jego sytuacji finansowej. Powinien on zawierać zakres działalności firmy, opis działań naprawczych oraz wysokość zaległości publiczno-prawnych i plan ich spłaty.

Rozporządzenie zawiera także wzory wniosków i zaświadczeń, m.in. dokumentujące przejściowe trudności finansowe oraz wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń z FGŚP. Obejmuje też listę dokumentów, które przedsiębiorca musi dostarczyć do Funduszu starając się o świadczenie.

Z kolei rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne określa wzór wniosku, jaki przedsiębiorca może złożyć w powiatowym urzędzie pracy kierując pracownika na szkolenie lub studia. Wniosek ten powinien zawierać m.in. kalkulację kosztów szkolenia lub studiów i uzasadnienie ich odbycia przez pracownika.

Rozporządzenie opisuje również dokumenty, które należy złożyć razem z wnioskiem. Są wśród nich m.in. potwierdzenie utworzenia funduszu szkoleniowego i zaświadczenie o wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez ostatnie 3 lata. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, która określa wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy oraz harmonogram i sposób ich przekazania.

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(pobierz plik .pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych
(pobierz plik .pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne
(pobierz plik .pdf)źródło: www.mg.gov.pl