undefined
undefined

Nabór wniosków do działania 6.1 „Paszport do eksportu"

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu"

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r.
w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu".

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)

właściwej dla siedziby Wnioskodawcy

w terminie: od 15 czerwca 2009 r. do 10 lipca 2009 r.

Uwaga!

Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 10 lipca 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii RIF od godz. 9.00 do 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.
W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu" dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu
W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu
W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie etapu I (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach danej, wyznaczonej rundy aplikacyjnej, następnie po zrealizowaniu etapu I i otrzymaniu potwierdzenia z RIF o pozytywnej weryfikacji przygotowanego Planu rozwoju eksportu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie etapu II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu) w ramach kolejnej wyznaczonej rundy aplikacyjnej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający
30 %.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej wynosi 36 478 896,00 PLN .

Poziom i wysokość wsparcia:
Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu.
Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.
Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy.

II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu.
Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Regulamin przeprowadzania konkursu (kliknij tutaj)

Kryteria wyboru projektów (kliknij tutaj)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - I Etap (kliknij tutaj )

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - II Etap (kliknij tutaj)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (kliknij tutaj)

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (kliknij tutaj), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami Wnioskodawca przesyła w zamkniętej kopercie listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy.

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie przygotowania/wdrożenia Planu rozwoju eksportu oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

Procedura odwoławcza

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (kliknij tutaj)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - I Etap (kliknij tutaj)
Wzór umowy o dofinansowanie projektu - II Etap (kliknij tutaj)
Pełna dokumentacja dla Działania 6.1 (kliknij tutaj)