undefined
undefined

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 21/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Oferty konkursowe można składać od 27 marca 2014 roku do 28 kwietnia 2014 roku,

do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2014 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 000 000,00 €

i może ulec zmianie.

 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku (zmienionym 17 stycznia 2013 roku, 4 kwietnia 2013 roku, 20 czerwca 2013 roku, 5 lipca 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 12 grudnia 2013 roku oraz 13 lutego 2014 roku), tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP (definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008 ze zm.).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

- projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi:

- maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi – powyżej 200 000 PLN,

- w przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883 ze zmianami) – powyżej 300 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi - 400 000 PLN, w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu – 350 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na zakup środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących własnej działalności B+R (dla własnych potrzeb) wynosi do 400.000,00 PLN.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 62 66 192, (61) 62 66 193.

Data publikacji: 13.03.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń