undefined
undefined

NIG we władzach Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, iż podczas sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Delegatów - Członków Zwyczajnych Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w dniu 20.12.2010 r. prezes zarządu NIG został wybrany na członka zarządu Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.
Do władz Sejmiku dołączyła również Anna Kuczyńska - kierownik biura NIG obejmując funkcję członka Komisji Rewizyjnej.


Misja SGWW:
Wyłanianie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z regionu Wielkopolski wobec: samorządu terytorialnego, administracji rządowej, parlamentarzystów oraz innych partnerów.

Prowadzone działania
1. Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.
2. Dążenie do uzyskania wpływu reprezentowania środowiska na samorządy terytorialne, parlamentarzystów i Rząd w zakresie spraw związanych z gospodarką.
3. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii o stanie gospodarki.
4. Delegowanie, na wniosek Rządu, Parlamentu i poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, swych przedstawicieli do ich organów doradczych.
5. Propagowanie i prowadzenie działan o charakterze oświatowym, naukowym, naukowo - technicznym, w tym działań o charakterze proekologicznym w zakresie spraw związanych z rozwojem