undefined
undefined

Nowe „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”

Informacja ze strony www.wrpo.wielkopolskie.pl


Przypominamy, że Minister Rozwoju Regionalnego 24 kwietnia 2008 r. zamieścił w Monitorze Polskim 2008 nr 34, poz. 306 informację o zaprzestaniu stosowania „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 23 listopada 2007 w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.

Stało się tak na skutek opinii Komisji Europejskiej w sprawie zasadniczej niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.


W dniu 3 czerwca 2008 Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził nowe „Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”, które zawierają wskazówki odnośnie postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjnym, które pozwolą w okresie przejściowym (tj. do czasu wejścia w życie nowych przepisów zgodnych z prawodawstwem unijnym) w sposób maksymalny wykorzystać istniejące regulacje prawne w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dyrektyw środowiskowych. Wytyczne zostały skonsultowane z Komisją Europejską, która wyraziła akceptującą opinię co do ich stosowania.


W ramach WRPO na lata 2007-2013 zostaną podpisane umowy o dofinansowanie tylko z Beneficjentami projektów, które będą zgodne z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.


Strony internetowe na których znajdują się wytyczne i Dyrektywa 85/337/EWG:


http://bip.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+2007-2013/Wytyczne+MRR/Horyzontalne+obowiazujace/


 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31985L0337:PL:PDF


Poprzednią wiadomość dotyczącą wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko opublikowano na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w dniu 22.04.2008r.


http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php?ma=wrpo&aid=news&news=1208866663480dd7671f7b5