undefined
undefined

Nowelizacja niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach

W przypadku wprowadzania produktów na rynek niemiecki warto zapoznać się z przepisami dot. licencjonowania opakowań, których przestrzeganie może zadecydować o losie produktu oraz reputacji firmy. Nowelizacja niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach nakłada bowiem na producentów obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku, tj. licencjonowania opakowań, w których produkty wprowadzane są na rynek niemiecki. Zniesiony został natomiast obowiązek oznakowania opakowań Zielonym Punktem (Der Grüne Punkt).

Na mocy rozporządzenia o opakowaniach (Verpackungsverordnung ) producenci na terenie Republiki Federalnej Niemiec zobowiązani są od roku 1991 do odbioru i odzysku opakowań jednostkowych wprowadzonych przez siebie na rynek oraz do dokumentowania tego faktu. Opakowania jednostkowe to opakowania, które – w odróżnieniu od opakowań zbiorczych i transportowych – Klient zabiera razem z towarem do domu. Nowelizacja niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach z dnia 1.01.2009 r. wprowadziła natomiast istotne zmiany dot. licencjonowania opakowań jednostkowych, co ma kluczowe znaczenie dla producentów, którzy wprowadzają swoje produkty na rynek niemiecki.

Najważniejsza zmiana wynikająca z nowelizacji wspomnianego rozporządzenia dotyczy obowiązku licencjonowania opakowań jednostkowych, w których produkty dostarczane są do odbiorcy końcowego (tzw. Verkaufsverpackungen). Obowiązek licencjonowania oznacza przystąpienie do dualnego systemu odbioru i odzysku organizującego zbiórkę i odzysk zużytych opakowań. Do czasu wejścia w życie nowelizacji przynależność do takiego systemu nie była obowiązkowa, istniała możliwość organizacji odbioru i odzysku opakowań na własną rękę. Istotne znaczenie ma fakt, że wprowadzanie do obiegu nielicencjonowanych opakowań jednostkowych jest zabronione pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 50.000 EUR za każdy artykuł.

Ponadto piąta nowelizacja zniosła obowiązek oznakowania opakowań znakiem Zielony Punkt (Der Grüne Punkt). Należy jednak podpisać umowę licencyjną oraz złożyć oświadczenie o ilości i rodzaju wprowadzonych opakowań we właściwej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Niemczech do dnia 1 maja każdego roku. Obowiązek składania tych dodatkowych oświadczeń następuje w razie przekroczenia następujących ilości: 80.000 kg opakowań szklanych, 50.000 kg opakowań z papieru i tektury oraz 30.000 kg opakowań z tworzyw sztucznych. Niezależnie od ilości wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań istnieje obowiązek przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku, tj. licencjonowania opakowań. Warto w tym miejscu podkreślić, że przystąpienie do dualnego systemu odbioru i odzysku ułatwia nawiązanie kontaktu z innymi potencjalnymi odbiorcami produktu.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie oferuje bezpłatny serwis informacyjny dotyczący systemu rejestracyjnego i przystąpienia do dualnego systemu odbioru i odzysku oraz kompleksowe bezpłatne usługi doradcze w zakresie obligatoryjnego licencjonowania opakowań jednostkowych wprowadzanych na rynek niemiecki.


Kontakt:
Paweł Kwiatkowski

tel. +48 22 531 05 11