undefined
undefined

Ogłoszono II konkurs na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 03/I/2008, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

na następujące rodzaje projektów:
• Projekty inwestycyjne ( Schemat I )
• Specjalistyczne projekty doradcze ( Schemat II )


Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (obowiązująca, jednolita wersja dostępna jest na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl ) przyjętym przez Zarząd Województwa w dniu 17 stycznia 2008 roku, zmienionym w dniu 2 października 2008 r. tj. Mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, spełniają następujące warunki:
•  zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób,
•  ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
oraz które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i aplikują o kwotę dofinansowania:
• nie większą niż 200 000 PLN na realizację projektów inwestycyjnych,
• nie większą niż 60 000 PLN na realizację projektów doradczych.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.


Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od dnia 17 listopada 2008 r. do 8 stycznia 2009 r. do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: I połowa czerwca 2009 r.
Szacunkowe wielkości kwot przewidzianych do rozdysponowania w konkursie wynoszą:
dla Schematu I około 2 500 000,00 EURO,
dla Schematu II  około 500 000,00 EURO,
i mogą ulec zmianie.

W przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na Schemat II, zostaną one przekazane na Schemat I. W przedmiotowym konkursie zostaje zawieszona możliwość zastosowania cross-financingu.

Informacja o poziomie dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
W ramach Schematu I Projekty inwestycyjne:
- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych
W ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu  oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych  dokumentach  (np. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37


Data publikacji: 17.11.2008r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki: