undefined
undefined

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 25 lipca 2010 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 25 lipca 2010 r. złożono 137,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 312,5 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 38 344 umowy o dofinansowanie na kwotę 158,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 111,6 mld zł, co stanowi 40,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 36,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 26,7 mld zł.