undefined
undefined

Preferencyjne finansowanie JEREMIE będzie dłużej dostępne dla wielkopolskich przedsiębiorców

1 września 2015 r. podpisano Aneks do Umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE zawartej w 2009 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem zmiany do Umowy jest wydłużenie możliwości ubiegania się o preferencyjne wsparcie JEREMIE przez wielkopolskich przedsiębiorców, tak aby było również dostępne po 2015 r.

Zawarcie Aneksu wynika z dużego zapotrzebowania sektora MŚP na zewnętrzne źródła finansowania zidentyfikowanego w Wielkopolsce, co potwierdzają nie tylko przeprowadzone w ostatnim czasie analizy, lecz także dotychczasowe pozytywne doświadczenia i efekty funkcjonowania mechanizmu JEREMIE w naszym regionie. Powyższe działania związane są także z nowelizacją aktów prawnych na poziomie unijnym, umożliwiających przedłużenie okresu ponoszenia wydatków z instrumentów finansowych uruchomionych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. W związku z tym,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w porozumieniu z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego, podjął decyzję o wydłużeniu okresu aktywnego udzielania wsparcia na rzecz przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy JEREMIE realizowanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W wyniku podpisania Aneksu Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE został upoważniony do dalszego uruchamiania produktów finansowych oraz wyboru instytucji (pośredników finansowych) udzielających bezpośredniego wsparcia MŚP. Dzięki temu wielkopolscy przedsiębiorcy będą mogli dłużej korzystać ze zwrotnych form finansowania w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń.

W ramach wdrażania strategii inwestycyjnej Inicjatywy JEREMIE planuje się nie tylko kontynuację standardowej oferty produktowej, ale także wprowadzanie produktów dedykowanych właściwym grupom lub obszarom działalności istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, w ramach których identyfikuje się szczególne potrzeby.

Województwo wielkopolskie, jako pierwsze w Polsce, przystąpiło do realizacji Inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw), przekazując na ten cel największą alokację wynoszącą ponad 501 milionów zł.
Obecnie w ramach 60-ciu umów z 18 pośrednikami finansowymi do firm na terenie Wielkopolski trafiło ponad 900 mln zł w formie pożyczek i poręczeń - biorąc pod uwagę sam wkład Funduszu Powierniczego JEREMIE. Jednak dzięki wykorzystaniu dodatkowych zasobów instytucji finansowych, w tym pośredników finansowych zaangażowanych w realizację Inicjatywy, całkowita wartość finansowania (w postaci pożyczek i poręczonych kredytów) uzyskanego przez blisko 7,5 tys. przedsiębiorców, osiągnęła już kwotę prawie 2 mld zł.

W przeciwieństwie do dotacji mechanizm JEREMIE pozwala na kolejny obrót środkami bowiem spłacone pożyczki bądź uwolnione poręczenia są ponownie przekazywane przez Menadżera na realizację następnych projektów i inwestycji. Wdrażanie zatem Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce wpisuje się w strategię tworzenia trwałego i odnawialnego systemu wsparcia przedsiębiorczości w regionie.

Mając na względzie pozytywne rezultaty Inicjatywy JEREMIE realizowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, planowany jest dalszy rozwój zwrotnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w Wielkopolsce ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Więcej informacji na temat Inicjatywy JEREMIE i podmiotów udzielających finansowania można uzyskać na stronie: www.jeremie.com.pl.