11.02.2020
Spotkanie Noworoczne Oborniki 2020
30.07.2019
Zawody strzeleckie 2019
26.05.2015
Zawody strzeleckie
11.12.2014
Wizyta delegacji z Kirgizji
11.12.2014
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13

 

      

Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Regulamin Sądu

 

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY NOWOTOMYSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 § 1

1. Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (dalej zwany: „Sądem Arbitrażowym” lub „Sądem”) jest stałym sądem polubownym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

2. Sąd Arbitrażowy działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Statutu Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zapisu (umowy stron) na Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy właściwe dla postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących sądownictwa polubownego i mediacji, co nie uchybia innym przepisom prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 2

1. Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej jest właściwy do rozstrzygania sporów, w zakresie określonym zapisem (umową stron).

2. Spór jest rozstrzygany przez skład orzekający powołany w danej sprawie.

3.Sąd Arbitrażowy przy NIG prowadzi mediację na podstawie:

1) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu,

2) umowy o mediację,

3) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji, jeżeli żadna ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.

  

§ 3

W rozumieniu niniejszego regulaminu następujące zwroty oznaczają:

1. Sąd - Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;

2. Sąd Powszechny - sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;

3. Statut - Statut Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;

4. Regulamin - niniejszy Regulamin;

5. Zapis - sporządzona na piśmie umowa stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć i który strony poddają właściwości Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;

6. Postępowanie - postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, które spełnia łącznie następujące wymogi:

a) postępowanie podlega postanowieniom zapisu stron, przepisom prawa powszechnie obowiązującego, przepisom Statutu, Regulaminu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych regulujących aspekty organizacyjne oraz ustrój Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

b) wydany przez skład orzekający wyrok Sądu Arbitrażowego jest, w zakresie będącego podstawą rozpoznania sprawy stanu faktycznego ostateczny i wiążący dla uczestniczących
w postępowaniu stron;

c) postępowanie przed Sądem jest jednoinstancyjne, co nie uchybia przepisom dotyczącym skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego.

7. Zespół orzekający - zespół arbitrów powołany do rozpoznania sprawy poddanej pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;

8. Arbiter - osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej nie może być sędzia państwowy, co jednak nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku;

9. Strony postępowania - powód i pozwany; powód - podmiot, który przez złożenie pozwu,
w którym wnosi o rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej roszczeń przeciw pozwanemu, inicjuje postępowanie przed Sądem;

10. Pismo procesowe - pismo zawierające wnioski i twierdzenia stron postępowania, zgłaszane poza rozprawą;

11. Terminy i bieg terminów - w przypadkach nieokreślonych w regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące terminów, ich obliczania oraz biegu.

12.Mediacja – proces dobrowolnego i poufnego porozumienia się stron w konflikcie,
w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora.

 

§ 4

1. Postępowanie przed Sądem toczy się przy bezwzględnym poszanowaniu jego naczelnej zasady, jaką jest obowiązek równego traktowania stron sporu, co przede wszystkim oznacza obowiązek zapewnienia stronom postępowania możliwości dochodzenia i obrony swoich praw.

2. Obowiązkiem arbitrów zespołu orzekającego jest dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w oparciu o przedstawiony przez strony w postępowaniu materiał dowodowy.

  

§ 5

Warunkiem właściwości Sądu w danej sprawie i możliwości prowadzenia postępowania, jest istnienie ważnego i prawidłowo sporządzonego zapisu.

1. Zapis jest skuteczny także wówczas, gdy zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść.

2. Powołanie się w umowie na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie Sądu spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy.

3. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółdzielni, stowarzyszenia zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki (członkostwa) wiąże spółkę (spółdzielnię, stowarzyszenie) oraz jej wspólników (członków).

4. W przypadku sporu z zakresu prawa pracy zapis na Sąd może zostać sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga formy pisemnej.

5. W braku zapisu, możliwe jest wezwanie pozwanego do poddania się właściwości Sądu,
w sposób określony w przepisie § 17 niniejszego regulaminu.

  

§ 6

1. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na Sąd, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu.

2. Jeżeli osoba wyznaczona w zapisie na Sąd jako arbiter lub arbiter przewodniczący odmawia pełnienia tej funkcji lub, gdy pełnienie przez nią tej funkcji okaże się z innych przyczyn niemożliwe, zapis na Sąd Arbitrażowy traci moc chyba, że strony postanowiły inaczej.

3. W razie utraty mocy obowiązującej zapisu w trakcie postępowania, Sąd umarza postępowanie i orzeka o obowiązku poniesienia przez strony kosztów postępowania.

4. Zapis na Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej traci moc
w przypadku, gdy Sąd nie przyjął sprawy do rozpoznania lub, gdy rozpoznanie sprawy przez Sąd okazało się z innych przyczyn niemożliwe.

5. Zarzut braku właściwości Sądu może być podniesiony nie później niż w odpowiedzi na pozew. Sąd może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione.

6. Zarzut, że zgłoszone w toku postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, powinien być podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. Sąd może rozpoznać zarzut podniesiony po tym terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione.

7. O zarzucie, o którym mowa powyżej, Sąd może orzec w odrębnym postanowieniu. Jeżeli Sąd postanowieniem oddali zarzut, każda ze stron może w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej tego postanowienia wystąpić do Sądu powszechnego o rozstrzygnięcie. Wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

  

§ 7

1. Wszczęcie postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej następuje po skutecznym wniesieniu pierwszego pisma procesowego
w postępowaniu - pozwu.

2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w postępowaniu wiążą je postanowienia regulaminu, statutu Sądu Arbitrażowego oraz innych aktów wewnętrznie obowiązujących w Sądzie Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

3.  Strony mogą uzgodnić język: polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, w którym będzie prowadzone postępowanie. W braku odmiennego zastrzeżenia stron, powyższe uzgodnienie odnosi się do wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, rozprawy, jak również orzeczeń i zawiadomień Sądu.

W braku uzgodnienia przez strony języka postępowania, językiem tym jest język polski. Jednakże Zespół Orzekający może, biorąc pod uwagę stanowisko stron oraz okoliczności sprawy, zwłaszcza zaś język umowy stron, innych dokumentów stanowiących dowód
w sprawie oraz język/języki przesłuchania świadków, biegłych i stron, zdecydować o innym niż polski języku dla określonych czynności w postępowaniu.

Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski.

Zespół Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania. 

Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Zespół Orzekający.

Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający.

  

§ 8

1. Wymogami formalnymi pozwu są:

a) oznaczenie stron z podaniem ich nazw (imion i nazwisk), danych adresowych (adres do doręczeń);

b) zwięzłe określenie żądań pozwu z uwzględnieniem wysokości dochodzonej kwoty, bądź wartości prawa o charakterze niemajątkowym - wartości przedmiotu sporu.

Przy określaniu wartości przedmiotu sporu obowiązują następujący zasady:

- jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość;

- w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania;

- w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy,
o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy;

- w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.

- w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.

Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.

 

 

Wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.

c) zwięzłe uzasadnienie żądań pozwu (określenie stanu faktycznego sprawy), oraz wskazanie środków dowodowych dla poparcia roszczeń pozwu;

d) powołanie zapisu na Sąd Arbitrażowy;

e) inne wnioski zgłaszane przez powoda.

2. Pozew powinien być podpisany przez stronę, jej przedstawiciela lub jej pełnomocnika.

3. Do pozwu należy załączyć:

a) dokument pełnomocnictwa, jeżeli powód ustanowił pełnomocnika, wraz z  wystawionym nie prędzej niż trzy miesiące przed datą pozwu - dokumentem bądź dokumentami potwierdzającymi prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa lub uprawnienie do występowania w imieniu strony (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis
z Ewidencji Działalności Gospodarczej itp.);

b) dotyczące sprawy dokumenty, jakie powód uzna za stosowne;

c) odpisy pozwu wraz z załącznikami- po jednym dla każdego z pozwanych.

  

§ 9

1. Pozwany  w terminie 7 dni od daty doręczenia mu odpisu pozwu z załącznikami, może złożyć do Sądu Arbitrażowego odpowiedź na pozew, w którym odnosi się do twierdzeń
i dowodów zgłoszonych przez powoda. Do odpowiedzi na pozew pozwany może dołączyć dotyczące sprawy dokumenty, jakie uzna za stosowne.

2. W razie, gdy pozwany ma wobec powoda roszczenie pozostające w związku z roszczeniem powoda lub nadające się do potrącenia, może wnieść on pozew wzajemny. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie lub posiedzeniu  pod rygorem utraty prawa do jego wniesienia. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.

3. Zawieszenie lub umorzenie postępowania z pozwu głównego po wniesieniu pozwu wzajemnego, jak również odrzucenie pozwu głównego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy z pozwu wzajemnego

  

§ 10

Możliwa jest modyfikacja pismem procesowym, bądź do protokołu rozprawy żądań (zmiana zakresu żądania: zwiększenie, umniejszenie żądania, bądź wskazanie nowych żądań) pozwu
i pozwu wzajemnego, z zastrzeżeniem ich skuteczności w prowadzonym przed Sądem postępowaniu od chwili uiszczenia przewidzianych odpowiednimi przepisami opłat.

 

§ 11

1. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do innych pism procesowych. Jeżeli stronę zawiadomiono o nadaniu sprawie sygnatury Sądu, w pismach składanych
w postępowaniu należy również podawać sygnaturę sprawy.

2. Pisma są składane bezpośrednio w siedzibie Sądu bądź wysyłane do Sądu za pośrednictwem poczty listami poleconymi. Oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Datę stempla pocztowego uznaje się za datę złożenia pisma w Sądzie.

3. Pisma kierowane do stron, Sąd doręcza listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Pozew i pozew wzajemny wraz z odpisami - dla zachowania ich skuteczności - wnosi się do Sądu, który odpisy tych pism doręcza drugiej stronie. Pozostałe pisma procesowe wraz
z odpisami można także wnosić do Sądu Arbitrażowego, który doręczy ich odpisy drugiej stronie.

5. Odpisy innych pism procesowych, strona może doręczyć stronie przeciwnej bezpośrednio bądź przesłać je za pośrednictwem poczty. Oryginał pisma przeznaczony dla Sądu powinien zawierać dowód doręczenia (np.: dowód nadania, dowód wpływu do siedziby strony przeciwnej), bądź oświadczenie o przesłaniu pisma listem poleconym.

  

§ 12

1. W terminie 7 dni od daty wniesienia pisma procesowego, Sekretarz Sądu, na zasadzie przepisu § 8 ust. 3b Statutu Sądu, wzywa stronę składającą pismo zarządzeniem do uiszczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania opłaty rejestracyjnej i opłaty sądowej
(w przypadku pozwu, bądź pozwu wzajemnego) oraz uzupełnienia (ewentualnych) braków
w zakresie koniecznych elementów pozwu oraz braków pisma procesowego (braki formalne), pod rygorem zwrotu pisma.

2. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej (brak wykonania wszystkich, bądź tylko niektórych elementów zarządzenia Sekretarza Sądu) arbiter przewodniczący, a w przypadku pozwu - Prezes - zarządzeniem zwraca pismo procesowe. Zwrócony pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

3. Na odpowiednio umotywowany wniosek strony, zgłoszony w trakcie biegu terminu do uzupełnienia braków, możliwe jest przedłużenie terminu wskazanego w ustępie 1 powyżej.

4. Błędne lub oczywiście niewłaściwe zatytułowanie pisma procesowego lub inne oczywiste omyłki nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go przez Sąd.

 

§ 13

1. Strony w toku postępowania składają oświadczenia i wnioski do protokołu rozprawy,
a poza rozprawą w pismach procesowych.

2. Pisma przeznaczone dla stron doręcza się na adres pełnomocnika, a jeżeli strona nie ustanowiła pełnomocnika lub zawiadomienie o tym nie dotarło do strony wysyłającej, na adres siedziby strony lub jej miejsca stałego pobytu albo na wskazany przez stronę adres do doręczeń.

3. W trakcie postępowania strona, jak i jej pełnomocnik mają obowiązek niezwłocznie informować pozostałe podmioty uczestniczące w postępowaniu w charakterze stron,
o zmianach powyższych adresów. W braku zawiadomienia pisma doręcza się na ostatni znany adres.

4. Pismo uważa się za doręczone, jeżeli:

a) adresat, jego pełnomocnik lub osoba znajdująca się w lokalu zajmowanym przez adresata bądź pełnomocnika pokwitowała otrzymanie pisma, albo odmówiła jego odbioru, mimo że zostało mu doręczone na jeden z adresów wskazanych w ust. 2; do jego adresu zamieszkania, siedziby (adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru) albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy

b) zostało wysłane listem poleconym z uwzględnieniem wymagań ust. 2 lub 3, nawet, jeżeli nie zostało odebrane przez adresata - w takim wypadku zawiadomienie uważa się za doręczone w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§ 14

1. Sąd doręcza stronom odpisy opinii biegłych oraz innych dowodów na piśmie, które Sąd Arbitrażowy może wziąć pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu.

2. Na wniosek strony i na jej koszt doręczeń można dokonać w inny sposób, także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 15

1. Strona, w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym może być reprezentowana przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zespół orzekający, w uzasadnionych przypadkach winien pouczyć stronę, nie będącą radcą prawnym bądź adwokatem ani nie korzystającą z profesjonalnej pomocy prawnej,
o zasadności i celowości ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

 

§ 16

1. Za zgodą stron Skład orzekający może rozstrzygać sprawę według zasad współżycia społecznego lub zasad słuszności.

2. Zespół  orzekający obowiązany jest uwzględniać postanowienia umowy stron (stosunku prawnego), z którego wynikł spór oraz ustalone zwyczaje.

 

§ 17

Jeżeli powód w pozwie wniesionym do Sądu Arbitrażowego i opłaconym zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie wymogami, wniósł o wezwanie pozwanego o poddanie się właściwości Sądu Arbitrażowego, Sekretarz Sądu zwraca się do pozwanego z wnioskiem
o złożenie, w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pisemnego oświadczenia o poddaniu się właściwości Sądu, przesyłając mu jednocześnie odpisy Regulaminu i Statutu Sądu oraz odpis pozwu wraz z załącznikami. W razie braku pisemnej zgody pozwanego na właściwość Sądu Sekretarz zwraca powodowi pozew, zaś postępowanie podlega umorzeniu. W razie poddania się właściwości Sądu Sekretarz powiadomi o tym stronę powodową oraz podejmuje dalsze czynności w sprawie przewidziane niniejszym Regulaminem.

 

§ 18

1. Sąd Arbitrażowy na wniosek strony, która uprawdopodobniła dochodzone roszczenie, może postanowić o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia, który uzna za właściwy ze względu na przedmiot sporu.

2. Wydając postanowienie, Sąd Arbitrażowy może uzależnić jego wykonanie od złożenia stosownego zabezpieczenia.

3. Na wniosek strony Sąd Arbitrażowy może zmienić lub uchylić wydane postanowienie.

4. Postanowienie Sądu Arbitrażowego o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny.

5. Jeżeli zastosowanie zarządzonego przez Sąd Arbitrażowy tymczasowego środka zabezpieczającego było oczywiście nieuzasadnione, strona na rzecz, której środek ten został zastosowany, odpowiada za wynikłą stąd szkodę. Roszczenie o naprawienie szkody może być dochodzone także w toczącym się postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym.

 

§ 19

1. Postępowanie może zostać zawieszone na zgodny wniosek stron, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu zakreślonego do wniesienia odpowiedzi na pozew. Zawieszenie postępowania oznacza, iż wszelkie terminy w postępowaniu nie biegną od chwili wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do momentu wydania postanowienia o podjęciu postępowania.

2. Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie dalszego przebiegu lub dowodu.

3. Zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania, w braku przeciwnego zastrzeżenia zawartego w pozwie wzajemnym, uważa się za wniosek o zawieszenie postępowania z pozwu głównego i wzajemnego.

 

§ 20

1. Możliwe jest cofnięcie powództwa. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę lub, gdy nastąpiło przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia.

2. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes Sądu umarza postępowanie.

 

Arbitrzy

§ 21

Liczba arbitrów:

1. Liczbę arbitrów zespołu  orzekającego określa zapis stron lub niniejszy regulamin.
W każdym przypadku liczba arbitrów wraz z arbitrem przewodniczącym nie może być większa niż 5 (pięć).
2. W braku określenia liczby arbitrów w zapisie na sąd polubowny skład orzekający jest trzyosobowy: arbiter przewodniczący oraz dwóch arbitrów.

3. W sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 100.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) skład orzekający składa się z jednego arbitra (arbiter jedyny), chyba że strony ustalą inaczej.

4. Strony mogą ustalić w zapisie, iż spór będzie rozstrzygał jeden arbiter (arbiter jedyny), co nie uchybia innym przepisom niniejszego regulaminu.

5. W sporach rozstrzyganych przez jednego arbitra (arbiter jedyny), przysługują mu uprawnienia arbitra przewodniczącego i składu orzekającego.

 

§ 22

Wybór arbitrów przez strony:

1. Strony mogą powołać na  arbitra,  każdą osobę fizyczną spełniającą wymagania określone regulaminem. Wybrani przez strony arbitrzy dokonują wyboru arbitra przewodniczącego.

2. Uzgodniony i powołany arbiter jedyny oraz arbiter przewodniczący, mogą być powołani wyłącznie, spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy NIG.

3. Strona która powołała arbitra spoza Listy Arbitrów, obowiązana jest podać jego imię, nazwisko, adres oraz wykonywany zawód .

Nominacja zastępcza:

4. W razie niepowołania arbitra przez stronę/strony albo niepowołania arbitra jedynego lub arbitra przewodniczącego, arbitra wyznacza Komitet Nominacyjny spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów.

 

& 23 

Sposób powołania:           

1.Jeżeli strony nie wyznaczyły arbitrów lub jedynego arbitra w zapisie na sąd polubowny, Sekretarz Sądu wzywa każdą ze stron, aby w terminie nie dłuższym niż 7 dni  powołała arbitra/arbitrów lub uzgodniła ze stroną przeciwną wybór jedynego arbitra. Sekretarz Sądu wysyła jednocześnie stronom Listę Arbitrów. 

W razie nie powołania arbitra/arbitrów przez stronę/strony lub nie uzgodnienia  osoby jedynego arbitra, arbitra/arbitrów lub jedynego arbitra wyznacza Komitet Nominacyjny.   

2.Sekretarz Sądu wzywa arbitra/arbitrów powołanych przez strony lub w zastępstwie stron wyznaczonego/wyznaczonych przez Komitet Nominacyjny, do powołania arbitra przewodniczącego w terminie tygodnia.

W razie nie powołania arbitra przewodniczącego przez arbitrów, arbitra przewodniczącego wyznacza Komitet Nominacyjny.

3. Zespół orzekający obowiązany jest stać na straży właściwego stosowania w postępowaniu przed Sądem przepisów Statutu i Regulaminu Sądu oraz innych przepisów prawa.

 

§ 24

1. Obowiązkiem osoby, której zaproponowano pełnienie funkcji arbitra, jest przed przyjęciem tej funkcji ujawnić temu, kto złożył jej tę propozycję oraz Kolegium Sądu, wszelkie okoliczności mogące budzić wątpliwości co do jej bezstronności lub niezależności. Arbiter
z listy stałych arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej - jeżeli został wyznaczony do uczestnictwa w zespole orzekającym - powinien niezwłocznie ujawnić takie okoliczności stronom, chyba że zostały one wcześniej poinformowane o takich okolicznościach.

2. Arbiter, w razie powołania go do składu orzekającego, jest zobowiązany złożyć na ręce Prezesa Sądu pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności, w którym powinien wyjawić wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość, co do jego bezstronności i niezależności. Oświadczenie winno zawierać w szczególności informacje
o kontaktach arbitra w okresie ostatnich pięciu lat z następującymi osobami:

a) stronami sporu i ich przedstawicielami,

b) pełnomocnikami stron i ich kancelariami,

c) arbitrem przewodniczącym i arbitrem wyznaczonym przez lub za drugą stronę.

3. Oświadczenie arbitra, o którym mowa w ust. 2, podlega złożeniu do akt sprawy. Kopie oświadczeń arbitrów tworzących zespół  orzekający przesyła się stronom wraz z wezwaniem na pierwszy termin rozprawy.

 

§ 25

1. Arbiter lub mediator może być wyłączony na żądanie którejkolwiek ze stron    lub na własne żądanie jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej    przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby    wywołać wątpliwości co do bezstronności arbitra lub mediatora , a także wówczas gdy okaże się, że nie ma on kwalifikacji wymaganych od niego zgodnie z umową stron.

2. Strona może żądać wyłączenia wyznaczonego przez nią arbitra lub mediatora tylko z przyczyn, o których dowiedziała się po jego wyznaczeniu. Wniosek o wyłączenie arbitra lub mediatora należy zgłosić w ciągu dwóch tygodni od dnia powzięcia przez stronę wiadomości o okolicznościach uzasadniających wniosek o wyłączenie.

3. Odpis wniosku o wyłączenie arbitra zespołu orzekającego lub mediatora, strona żądająca wyłączenia składa w siedzibie Sądu Arbitrażowego oraz doręcza wszystkim pozostałym podmiotom funkcjonującym w postępowaniu, wskazując okoliczności uzasadniające żądanie wyłączenia. Osoby te mogą zająć stanowisko na piśmie co do tego wniosku w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia im odpisu wniosku.  Wniosek o wyłączenie rozpatruje Komitet Nominacyjny.

4. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym doręczono arbitrowi zawiadomienie
o żądaniu jego wyłączenia, arbiter ten sam nie ustąpi lub nie zostanie odwołany na mocy zgodnych oświadczeń stron złożonych na piśmie, lub nie zostanie wyłączony postanowieniem Komitetu Nominacyjnego, strona żądająca wyłączenia może w terminie następnych dwóch tygodni wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o wyłączenie arbitra.

5. Wniesienie do sądu wniosku o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania przed Sądem, chyba że zespół  orzekający postanowi zawiesić to postępowanie do czasu rozstrzygnięcia takiego wniosku przez sąd powszechny.

6. W przypadkach, gdy:

a) arbiter w sposób nieusprawiedliwiony uporczywie narusza przyjęte obowiązki, nie wykonuje ich w nałożonym terminie;

b) okoliczności uzasadniają obawę, że arbiter nie jest w stanie wykonywać swych obowiązków, bądź też nie jest w stanie wykonywać ich w sposób terminowy, Komitet Nominacyjny może postanowić o wyłączeniu go ze składu orzekającego.       

7. Odpis postanowienia o wyłączeniu z zespołu  orzekającego doręcza się niezwłocznie arbitrowi, którego wniosek dotyczy. W terminie jednego tygodnia od doręczenia mu odpisu wniosku Arbiter może złożyć swoje wyjaśnienia na piśmie. 

8. Komitet Nominacyjny zapoznaje się z wyjaśnieniem i wydaje postanowienie w którym orzeka, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze postanowienie o wyłączeniu arbitra z zespołu  orzekającego. W razie podtrzymania postanowienia  arbiter zostaje ostatecznie wyłączony
z zespołu orzekającego.

 9. W przypadku gdy wyłączony arbiter wyznaczony był przez stronę, do niej należy wyznaczenie kolejnego arbitra. W razie, gdy arbiter wyznaczany był przez Komitet Nominacyjny - arbitra w miejsce arbitra wyłączonego  wyznacza Komitet Nominacyjny

10.Arbiter może ustąpić w każdym czasie. Jeżeli ustąpienie nastąpiło bez ważnych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

11.Arbiter ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem tych czynności.

 

§ 26

 

1. W razie zaistnienia wakatu (śmierć arbitra, wyłączenie, odwołanie bądź ustąpienie) na stanowisku arbitra wyznaczonego przez stronę (arbiter pierwotny), Sekretarz Sądu  wezwie tę stronę, aby w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia jej wezwania, wyznaczyła arbitra zastępczego. Po bezskutecznym upływie tego terminu, arbitra zastępczego wyznacza Komitet Nominacyjny.           

2. W razie zaistnienia wakatu na stanowisku arbitra wyznaczonego przez Komitet Nominacyjny – ten sam organ  wyznacza arbitra zastępczego w terminie 7 dni od daty zaistnienia wakatu.

3. W przypadku wyznaczenia arbitra zastępczego, strona bądź arbiter, w tym także arbiter zastępczy może złożyć wniosek, w terminie 7 dni od daty wyznaczenia arbitra zastępczego,
o powtórzenie czynności dokonanych uprzednio w postępowaniu. W sprawie wniosku rozstrzyga skład orzekający.

4. Jeżeli ustąpienie lub odwołanie arbitra powołanego przez jedną ze stron miało miejsce dwukrotnie, druga strona może zażądać, aby sąd wyznaczył nowego (zastępczego) arbitra za stronę przeciwną. Z wnioskiem takim strona może wystąpić w terminie tygodnia od dnia,
w którym dowiedziała się, że nowy (zastępczy) arbiter powołany przez stronę przeciwną ustąpił lub został odwołany.

  

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym

§ 27

1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, Sąd decyduje o tym, czy przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Jeżeli strony nie uzgodniły, że postępowanie będzie prowadzone bez wyznaczania rozprawy, Sąd Arbitrażowy jest obowiązany rozpoznać sprawę na rozprawie, gdy jedna ze stron tego zażąda.

2. W rozprawie mogą uczestniczyć tylko strony, ich przedstawiciele, pełnomocnicy, arbitrzy, biegli, tłumacze, protokolant/protokolanci oraz osoby wezwane. Rozprawa odbywa się ustnie, chyba że strony wyrażą zgodę na przeprowadzenie części postępowania dowodowego poza rozprawą.

3. Strony, ich przedstawiciele bądź pełnomocnicy winni zostać zawiadomieni o terminie rozprawy oraz posiedzeniach Sądu odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów, przynajmniej na tydzień przed ich terminem.

4. Nieobecność stron, ich przedstawicieli bądź pełnomocników nie wstrzymuje postępowania. Sąd może prowadzić postępowanie i wydać wyrok na podstawie zebranego materiału dowodowego.

5. Rozprawy, w braku innego postanowienia stron bądź zapisu odbywają się w siedzibie Sądu w Nowym Tomyślu. Skład orzekający, po uzgodnieniu ze stronami, może postanowić, że rozprawa odbędzie się w innym miejscu.

 

§ 28

 

1. Zespół  orzekający rozstrzyga o wnioskach dowodowych według własnego uznania, przy uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego oraz posiadanej wiedzy.

2. Sąd może przeprowadzić dowód z przesłuchania świadków, z dokumentów, oględzin,
a także inne konieczne dowody, nie może jednak stosować środków przymusu.

3. W braku odmiennego uzgodnienia stron, Sąd może także:

1) wyznaczyć biegłego lub biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii,

2) zażądać od strony dostarczenia biegłemu odpowiednich informacji lub przedstawienia mu albo udostępnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.

4. W braku odmiennego uzgodnienia stron, na żądanie strony lub jeżeli Sąd uzna to za konieczne, biegły po przedstawieniu swojej pisemnej lub ustnej opinii uczestniczy
w rozprawie, w toku której strony mogą zadawać mu pytania oraz żądać wyjaśnień.

  

§ 29

1. Rozprawą kieruje arbiter przewodniczący.

2. Arbiter przewodniczący koordynuje pracą zespołu orzekającego, wydaje zarządzenia
w kwestiach proceduralnych oraz podejmuje inne czynności stosownie do wymogów postępowania

3. Od zarządzeń arbitra przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwoływać się do zespołu  orzekającego, gdy zespół orzekający jest jednoosobowy instancją odwoławczą jest Prezes Sądu.

 

§ 30

1. W przypadku, gdy wynik sprawy może mieć wpływ na sytuację prawną między jedną ze stron a osobą trzecią, strona ta może zgłosić wniosek o zawiadomienie tej osoby o toczącym się postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym, z jednoczesnym wezwaniem jej do wzięcia udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta ubocznego (interwencja uboczna).

2. Pod rygorem zwrotu pisma, wniosek powinien mieć formę pisma procesowego, ze wszystkimi jego wymogami. Do wniosku powinny być załączone jego odpisy dla strony przeciwnej oraz osoby trzeciej, a także odpisy pism procesowych wraz z załącznikami dotychczas składanymi przez strony.

3. O dopuszczeniu interwenienta (bądź interwenientów) ubocznego (ubocznych) do udziału
w postępowaniu rozstrzyga zespół orzekający.

4. Sekretarz Sądu zwróci się do osoby trzeciej, której pismo strony dotyczy, z wnioskiem, aby w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku oświadczyła, czy przystępuje do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego.

5. Wstąpienie do sprawy interwenienta ubocznego pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłat w wysokości równej opłacie od pozwu. Obowiązek uiszczenia opłat obciąża solidarnie interwenienta ubocznego oraz osobę, która wniosła o jej zawiadomienie. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez interwenienta o przystąpieniu do postępowania. Nieuiszczenie opłaty sądowej skutkuje niedopuszczeniem interwenienta do udziału w postępowaniu.

6. Interwenient uboczny otrzymuje odpisy wszelkich pism procesowych składanych przez strony. Ponadto ma prawo składać oświadczenia i wyjaśnienia oraz pisma procesowe.

7. Interwenient uboczny nie może składać ani popierać wniosków sprzecznych ze stanowiskiem strony do której przystąpił.

  

§ 31

1. Sąd Arbitrażowy może zwrócić się o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innej czynności, której Sąd Arbitrażowy nie może wykonać, do sądu rejonowego, w którego okręgu dowód lub czynność powinna być przeprowadzona. W postępowaniu dowodowym przed sądem rejonowym mogą wziąć udział strony i arbitrzy z prawem zadawania pytań.

2. Przepis powyższy ma zastosowanie także, gdy miejsce postępowania przed Sądem Arbitrażowym znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących.

 

§ 32

1. Rozprawy są protokołowane, mogą być także zapisywane na nośniku elektronicznym.

2. Strony mogą żądać sprostowania protokołu lub jego uzupełnienia nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia rozprawy.

  

§ 33

W przypadkach rażących uchybień postanowieniom niniejszego Regulaminu, Statutu, bądź innym obowiązującym regulacjom, strona może zgłosić sprzeciw. Jeżeli strona nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o dokonanym uchybieniu, uważa się, iż zrzekła się ona prawa do wniesienia takiego sprzeciwu.

 

§ 34

1. W każdym, umożliwiającym to stadium postępowania zespół orzekający powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody.

2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed Sądem Arbitrażowym, Sąd Arbitrażowy umarza postępowanie. Osnowa ugody powinna być wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.

3. W razie zawarcia ugody przed Sądem Arbitrażowym zespół orzekający, na wniosek stron, wyda wyrok zgodnie z treścią ugody.

4. Sąd Arbitrażowy umarza postępowanie także, gdy:

-  w trakcie postępowania powód cofnął pozew, chyba że pozwany się temu

   sprzeciwił, a zespół orzekający uznał, że ma on uzasadniony interes w

   ostatecznym rozstrzygnięciu sporu,

-  stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania stało się z innej przyczyny

   zbędne lub niemożliwe,

-  jeżeli wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony

   przez żadną stronę w ciągu roku od wydania postanowienia o zawieszeniu

   postępowania.

 

§ 35

 

1. Arbiter przewodniczący zamyka postępowanie, gdy zespół orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do merytorycznego rozstrzygnięcia. Przed zamknięciem postępowaniem udziela się głosu stronom i ich pełnomocnikom, jeżeli postępowanie toczy się bez rozprawy - strony wypowiadają się na piśmie.

2. Zespół orzekający może otworzyć na nowo zamknięte postępowanie.

3. Postępowanie winno być otwarte na nowo, jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jego zakończeniu.

 

§ 36

1. Arbitrzy uczestniczący w zespole orzekającym, przed którym odbyła się ostatnia rozprawa bezpośrednio przed wydaniem wyroku, wydają wyrok w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, chyba że sprzeciwia się temu stopień skomplikowania sprawy. Skład orzekający wydaje wyrok, przyjmując za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia postępowania. Wyrok wydaje skład orzekający lub jedyny arbiter,.

2. Sąd Arbitrażowy nie wydaje wyroków częściowych, wstępnych ani nakazowych.

3. Jeżeli Sąd Arbitrażowy rozpoznaje sprawę w składzie więcej niż jednego arbitra, jego orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że strony uzgodniły inaczej w zapisie.

4. Wyrok Sądu Arbitrażowego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest wydany przez Sąd Arbitrażowy rozpoznający sprawę w składzie trzech lub więcej arbitrów, wystarczą podpisy większości arbitrów
z podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów.

5. Arbiter, który głosował przeciwko stanowisku większości, może na wyroku przy swoim podpisie zaznaczyć, że zgłosił zdanie odrębne, jest on zobowiązany złożyć uzasadnienie zdania odrębnego w terminie dwóch tygodni od dnia sporządzenia motywów rozstrzygnięcia
i złożyć je do akt sprawy w Sądzie Arbitrażowym.

6. Orzeczenie także może zostać wydane na podstawie pisemnego uznania przez pozwanego powództwa w całości.

 

§ 37

1. Wyrok Sądu Arbitrażowego powinien wskazywać zapis na Sąd Arbitrażowy, na podstawie, którego wydano wyrok, zawierać oznaczenie stron i arbitrów, a także określać datę i miejsce jego wydania. Gdy każdy z arbitrów podpisuje wyrok w innym państwie, a strony nie określiły miejsca wydania wyroku, miejsce to określa skład orzekający.

2. Wyrok Sądu Arbitrażowego doręcza się stronom.

3. Wyrok Sądu Arbitrażowego zawiera motywy rozstrzygnięcia.

4. Wraz z wyrokiem wydawane jest postanowienie o kosztach postępowania, w zakresie rozliczenia zaliczek wpłaconych przez strony oraz innych zaistniałych w trakcie postępowania kosztów.

5. W sprawach nie wymagających wydania wyroku Sąd Arbitrażowy wydaje postanowienia. Przepisy o wyroku stosuje się odpowiednio do postanowień kończących postępowanie.

6. Odpisy wyroków i postanowień wydawanych przez Sąd Arbitrażowy opatrywane są pieczęcią Sądu Arbitrażowego i podpisem Prezesa Sądu.

 

§ 38

1. W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wyroku, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu:

a) każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Sądu Arbitrażowego o sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek,

b) każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Sądu Arbitrażowego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku.

2. Jeżeli zespół orzekający uzna wniosek za uzasadniony, dokonuje sprostowania lub wykładni wyroku w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wykładnia stanowi integralną część wyroku.

3. W terminie miesiąca od dnia wydania wyroku Sąd Arbitrażowy może z własnej inicjatywy sprostować błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O dokonanym sprostowaniu zawiadamiane są strony.

4. Każda ze stron może, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócić się do Sądu Arbitrażowego w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku z wnioskiem o jego uzupełnienie co do żądań zgłoszonych w postępowaniu, o których Sąd nie orzekł w wyroku. Po rozpoznaniu wniosku Sąd Arbitrażowy wydaje wyrok uzupełniający w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Sąd Arbitrażowy może przedłużyć termin do złożenia wniosku o sprostowanie, wykładnię lub wydanie wyroku uzupełniającego, jeżeli uzna to za niezbędne.

6. Akta sprawy wraz z oryginałem wyroku przechowywane są we własnym archiwum Sądu Arbitrażowego, należy je udostępniać stronom postępowania, sądom powszechnemu oraz innym uprawnionym organom na ich żądanie. Odpowiedzialnym za przechowywanie akt jest Sekretarz Sądu.

 

§ 39

1. Prezes Sądu Arbitrażowego może udostępnić do publikacji treść orzeczeń Sądu, jednakże bez oznaczenia stron.

2. Publikacja orzeczeń Sądu Arbitrażowego może nastąpić, ze względu na ich istotną wartość naukową, bądź jako przykład rozstrzygnięcia precedensowego.

3. Strony w zapisie na Sąd Arbitrażowy mogą zakazać publikacji treści orzeczenia.

 

Mediacja

& 40

1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

2.Mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy
i umiejętności

3. Mediator nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co jego bezstronności lub niezależności,
a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron. Z tych samych przyczyn arbiter i mediator mogą podlegać wyłączeniu w trybie i na zasadach określonych w § 25 ust 1,2 i3.  Pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu funkcji,  mediator niezwłocznie przekazuje Prezesowi Sądu, w celu powtórzenia powołania/wyznaczenia mediatora.

5. Mediator składa na piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności przed udostępnieniem  akt sprawy.

6. Mediator obowiązany jest ujawnić  stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi oraz pełnomocnikami stron i ich kancelariami lub spółkami, w których wykonują zawód, jeżeli miały one miejsce w okresie ostatnich trzech lat.

7. Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, chyba że strony postanowią inaczej lub mediacja zakończyła się ugodą, a strony wniosły o nadanie ugodzie  formy wyroku w postępowaniu arbitrażowym.

Lista Mediatorów:

1. Sąd prowadzi  „Listę Mediatorów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej”, zwaną dalej „Listą Mediatorów”.

2. Na Listę Mediatorów mogą zostać wpisane osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieskazitelnego charakteru, korzystające w pełni z praw publicznych.

3. O wpisie na  Listę Mediatorów oraz o wykreśleniu z tych list postanawia Prezesa Sądu.

4. Lista Mediatorów winna zawierać: imię i nazwisko  mediatora, stopień naukowy i tytuły zawodowe, zawód i miejsce jego wykonywania, znajomość języków obcych oraz opis innych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w postępowaniu  mediacyjnym. Mediatorzy udostępniają także inne dane osobowe na wewnętrzne potrzeby Sądu.

 

& 41

Wszczęcie postępowania mediacyjnego:

1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy NIG z wnioskiem o przeprowadzenie, na podstawie Regulaminu, postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz
z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

§ 42

Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony 1. Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie, uiścił połowę opłaty rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej w wysokości określonej w & 49 ust.2 regulaminu, a jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom formalnym – nadto uzupełniła jego braki.

2. Po uiszczeniu opłat przez wnioskodawcę, Sekretarz Sądu doręcza drugiej stronie wniosek
i wzywa  ją do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym oraz do uiszczenia połowy opłaty mediacyjnej, w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa tygodnie.

3. Jeżeli druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

§ 43

Mediator:

1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu przez nią połowy opłaty mediacyjnej – jeżeli strony wcześniej nie uzgodniły osoby mediatora -  Sekretarz  wzywa strony do powołania mediatora, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, przesyłając im jednocześnie Listę Mediatorów.

2. W braku powołania mediatora przez strony, mediatora wyznacza Komitet Nominacyjny spośród osób wpisanych na Listę Mediatorów.

3. Dotyczące arbitrów przepisy § 24 ust. 1, 2a i 3 oraz & 26 ust. 1,2 i 3  stosuje się odpowiednio do mediatora.

& 44

Postępowanie mediacyjne 1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie mediacyjne, wysłuchuje strony i przedstawia stronom propozycje polubownego uregulowania sporu.

2. Przed spotkaniem mediacyjnym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami wspólnie, lub z każdą z osobna, nakłaniając je do zawarcia ugody.

3. Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

4. Żadne oświadczenia, wyjaśnienia i wnioski stron, złożone w trakcie postępowania mediacyjnego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, ani sądowym, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 45

Zakończenie postępowania mediacyjnego:

1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię i nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a także wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Jeżeli strony wyrażą zgodę na zawarcie ugody, mediator sporządza protokół, zawierający nadto warunki
i osnowę ugody. Postępowanie mediacyjne kończy się w tym przypadku podpisaniem protokołu przez strony i mediatora. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do zawarcia przez strony ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone złożeniem przez mediatora do akt sprawy protokołu zawierającego nadto oświadczenie stwierdzające, że do ugody nie doszło.

2. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem

 

§ 46

Nadanie ugodzie formy wyroku:

1. Na zgodny wniosek stron o nadanie ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym formy wyroku, Komitet Nominacyjny  wyznacza mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku.

2. Sekretarz  Sądu wzywa strony, aby w terminie oznaczonym, nie dłuższym niż dwa  tygodnie, uiściły opłatę arbitrażową (sądowa), należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd. Jeżeli opłata arbitrażowa (sądowa)  jest wyższa niż opłata mediacyjna strony  zobowiązane są uiścić różnicę uwzględniającą dotychczas uiszczoną opłatę mediacyjną. Wysokość opłaty arbitrażowej (sądowej) określona jest w  & 49 ust.1 regulaminu. W tym przypadku nie ma zastosowania & 50 regulaminu.

3. Jeżeli strony, które nie zawarły ugody w postępowaniu mediacyjnym, wyraziły na piśmie zgodę na rozpoznanie sprawy w postępowaniu arbitrażowym, strona powodowa wnosi należną opłatę arbitrażową (sądową). Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli zgodnie
z treścią klauzuli arbitrażowej (zapisu na sąd), postępowanie mediacyjne poprzedza postępowanie arbitrażowe.

 

Koszty Postępowania Arbitrażowego

§ 47

1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest odpłatne.

2. Sąd Arbitrażowy pobiera następujące opłaty:

a) opłatę rejestracyjna,

b) opłatę sądowa lub mediacyjną

c) zaliczki na wydatki arbitrażowe lub mediacyjne określane w toku postępowania
i rozliczane przy jego zakończeniu.

3. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Sądu Arbitrażowego określony w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Jeżeli opłata lub zaliczka jest uiszczana w walucie obcej, strona wnosi w tej walucie kwotę stanowiącą równowartość opłaty lub zaliczki wyrażonej w złotych polskich według kursu sprzedaży waluty polskiej do innych walut, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą opłata lub zaliczka jest pobierana.

4. Za obliczanie i egzekwowanie opłat odpowiada Sekretarz Sądu.

5. Zaliczki na wydatki arbitrażowe ponosi strona, która w toku postępowania żąda czynności wymagającej wydatków.

6. Opłaty oraz wszystkie koszty postępowania rozliczane są w postanowieniu o kosztach postępowania wydawanym wraz z wyrokiem oraz przy postanowieniu o umorzeniu postępowania. Przy wydawaniu postanowienia o kosztach postępowania Sąd bierze pod uwagę sposób i właściwość postępowania strony w sporze, podlegającym rozpoznaniu przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

7. Sąd nie wydaje postanowienia o kosztach postępowania, jeżeli strony ustaliły między sobą sposób rozliczenia kosztów, lub sposób rozliczenia kosztów został określony w zapisie.

8. W postępowaniu mediacyjnym opłatę rejestracyjną, opłatę mediacyjną oraz wszelkie zaliczki i inne koszty strony uiszczają po połowie.

 

§ 48

Opłata rejestracyjna

1. Strona wnosząca pozew lub pozew wzajemny zobowiązana jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 200,- zł.

2. W postępowaniu mediacyjnym opłata rejestracyjna wynosi 100,- zł

3. Opłata rejestracyjną nie podlega zwrotowi.

 

§ 49

 1. Sąd pobiera pełną opłatę sądową od wniesionego pozwu lub pozwu wzajemnego, odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

- do 200.000,00 zł - 5%, lecz nie mniej niż 400,- zł;

- od 200.000,01 do 300.000 zł - 4,75%, lecz nie mniej niż 10.000,- zł;

- od 300.000,01 do 400.000 zł - 4,5%, lecz nie mniej niż 14.250,- zł;

- od 400.000,01 do 500.000 zł - 4,25%, lecz nie mniej niż 18.050,- zł;

- od 500.000,01 do 600.000 zł - 4%, lecz nie mniej niż 21.250,- zł;

- od 600.000,01 do 700.000 zł - 3,75%, lecz nie mniej niż 24.000,- zł;

- od 700.000,01 do 800.000 zł - 3,5%, lecz nie mniej niż 26.250,- zł;

- od 800.000,01 do 900.000 zł - 3,25%, lecz nie mniej niż 28.000,- zł;

- od 900.000,01 do 1.000.000 zł - 3%, lecz nie mniej niż 30.000,- zł;

- od 1.000.000,01 do 2.000.000 zł - od pierwszego 1.000.000,- zł - 30.000,- zł oraz od nadwyżki ponad 1.000.000,- zł - 1%;

- od 2.000.000,01 do 5.000.000 zł - od pierwszego 2.000.000,- zł - 40.000,- zł oraz od nadwyżki ponad 2.000.000,- zł - 0,5%;

- od 5.000.000,01 do 10.000.000 zł - od pierwszego 5.000.000,- zł - 55.000,- zł oraz od nadwyżki ponad 5.000.000,- zł - 0,25%;

- powyżej 10.000.000,01 zł - od pierwszych 10.000.000,- zł - 67.500,- zł oraz od nadwyżki ponad 10.000.000,- zł - 0,15% lecz nie więcej niż 90.000,- zł;

2.Sąd pobiera opłatę mediacyjną odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

- do    4.999,00                             -      200,- zł

- od    5.000,00   do      -    9.999,00     -      400,- zł

- od   10.000,00   do      -   14.999,00     -      600,- zł

- od   15.000,00   do      -   19.999,00     -      800,- zł

- od   20.000,00   do      -   49.999,00     -     1000,- zł

- od   50.000,00   do      -   99.999,00     -     2000,- zł   

- od 100.000,00 do 199.999 zł - 3%,

- od 200.000,00 do 999.999 zł – 2,75%, lecz nie mniej niż 6.000,- zł;

- powyżej 1.000.000,00     - 27.500,- + 1% od nadwyżki ponad 1.000.000, 00

3. Opłata sądowa lub mediacyjna wskazana w ust. 1 i 2, może zostać  zwiększena o 30%, jeżeli postępowanie toczy się w języku obcym albo wg porządku prawnego państwa obcego.

4. W sprawach nieskomplikowanych , gdzie strony przedkładają dokumenty i nie wnoszą innych dowodów możliwe jest zredukowanie opłaty rejestracyjnej oraz  opłat sądowej
i mediacyjnej do 1/4 wysokości tych opłat . O zredukowaniu opłat postanawia Prezes Sądu.

 

§ 50

Sąd zwraca uiszczoną opłatę sądową:

a) 90% opłaty - po cofnięciu pozwu, przed doręczeniem go pozwanemu;

b) 85% opłaty - przed wyznaczeniem składu orzekającego (także jedynego arbitra), lecz po doręczeniu pozwu pozwanemu, przy czym za skuteczne cofnięcie powództwa rozumie się wycofanie pozwu z Sądu za pisemną zgodą pozwanego;

c) 80% opłaty - gdy przed wyznaczeniem składu orzekającego (także jedynego arbitra) strony zawarły ugodę;

d) 60% opłaty - gdy strony zawarły ugodę po wyznaczeniu składu orzekającego (jedynego arbitra);

e) 40% opłaty - gdy strony zawarły ugodę na rozprawie.

 

§ 51

1.Wydatki arbitrażowe lub mediacyjne, to koszty obciążające strony,  a związane
z  czynnościami sądowymi lub mediacyjnymi w toku postępowania, w szczególności:

- koszty podróży i noclegów arbitrów lub mediatorów,

- koszty podróży i utraconych zarobków świadków,

- wynagrodzenia i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,

- zryczałtowane koszty poniesione przez członków Komitetu Nominacyjnego,

- koszty związane z prowadzeniem postępowania poza  miejscowością będącą

  siedzibą Sądu,

- koszty przeprowadzenia  dowodu,

- inne usprawiedliwione tokiem postępowania koszty.

2.Strona, która wniosła o podjęcie czynności związanej z wydatkami,  albo swym działaniem lub zaniechaniem czynność związaną z wydatkiem spowodowała,   obowiązana jest na wezwanie Sądu do uiszczenia ustalonej przez Sąd zaliczki na ten cel.

3.Jeżeli czynność została dokonana na zgodny wniosek stron, wydatki ponoszone są przez strony proporcjonalnie, chyba że strony ustaliły odmiennie.

4.Nie wpłacenie przez stronę w wyznaczonym przez Sąd terminie zaliczki na poczet wydatku równa się cofnięciu wniosku strony, z którym ten wydatek jest związany i rezygnacją
z przeprowadzenia czynności w postępowaniu. Jednak koszty związane z nominacją zastępczą mogą być określone i rozliczone przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie przed sądem.

5.Ustala się zryczałtowane koszty nominacji zastępczej:

 a. powołanie zastępcze jednego arbitra - 50 zł

 b. powołanie zastępcze "jedynego arbitra" lub "arbitra przewodniczącego"- 100 zl

 c. posiedzenie Komisji Nominacyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie arbitra, ustąpienia arbitra lub w innej sprawie przewidzianej według regulaminu do kompetencji Komisji   -   150 zł za posiedzenie. W przypadku odbycia posiedzenia Komisji wyłącznie
w celu dokonania nominacji zastępczych pkt. c.  nie ma zastosowania.


§ 52

Za wydawanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów z akt i innych dokumentów oraz za czynności biurowe Sąd pobiera opłatę w kwocie 2 zł za stronę.


§ 53

1. Miejscem publikacji regulaminu, statutu oraz innych upublicznionych dokumentów dotyczących Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej jest strona internetowa www.nig.org.pl

2. Za pobraniem 50,- zł Sąd przesyła papierowy wydruk regulaminu bądź statutu Sądu.


§ 54

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Maja 2008r.