26.05.2015
Zawody strzeleckie
11.12.2014
Wizyta delegacji z Kirgizji
11.12.2014
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13
20.10.2014
Historyczna wizyta w CIETAC w Pekinie
20.10.2014
Patronaty nad konferencjami

 

      

Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Winnickiej Izbie Przemysłowo – Handlowej

Według Ustawy Ukrainy „O sądach polubownych”, sąd polubowny jest to niepaństwowy niezależny organ, utworzony w celu rozstrzygania sporów wynikających z prawnych stosunków cywilnych i gospodarczych. Zadaniem sądu polubownego jest ochrona praw majątkowych i niemajątkowych przez wszechstronne rozpatrzenie i rozwiązanie sporów zgodnie z przepisami prawa.

Sąd polubowny przy Winnickiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (dalej - Sąd) został utworzony 22 września 2004 roku i zarejestrowany przez Winnicki regionalny zarząd prawny (Świadectwa №01).


W skład Sądu wchodzą Prezes Sądu Aleksander Kostenecki, jego zastępca, arbitrzy i sekretarz. Na liście arbitrów Sądu znajdują się prawnicy i specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni, kompetentni, władający obcymi językami.


Sąd działa na zasadach prawodawstwa Ukrainy i Rozporządzenia. Tryb rozstrzygania sporów przez Sąd ustala się Ustawą o sądach polubownych i Regulaminem.

Najwięcej spraw, które rozpatruje Sąd dotykają zagadnień, związanych z przejściem prawa własności na mieszkanie, działki rolne, budowle i zabudowania, majątkowe kompleksy, majątkowe certyfikaty. Oprócz tego, rozpatrują sprawy o finansowych długach, o wyznaczenie części we wspólnym majątku, utwierdzają umowy pokojowe.

Corocznie rozpatrują więcej niż 50 spraw.


Arbitrzy Sądu nadają prawne usługi, spełniają pośrednictwo w rozwiązaniu konfliktów, prowadzą sądowo-ekonomiczną ekspertyzę, a także zajmują się promocją arbitrażu i mediacji w Winnickim obwodzie oraz na Ukrainie.


Tak, w celu rozpowszechnienia wśród szerokiego społeczeństwa przewag i możliwości sądownictwa polubownego, w terminie od listopada 2005 do maja 2006 roku, Sąd, przy wsparciu Szwajcarskiego biura współpracy na Ukrainie, zrealizował projekt „Popularyzacji i doskonalenia sądownictwa polubownego”. Według wyników projektu zorganizowano 1 czerwca 2006 roku w Winnice ogólnoukraińską konferencję arbitrów.


Na drugi rok wspólnie z Asocjacją „Świat informacji” Sąd brał udział w projekcie „Doskonalenia dostępu do sądownictwa mieszkańców wsi” w obwodzie Winnickim.

Sąd zajmuje się nie tylko zakresem rozwoju sądownictwa polubownego, ale i innymi sposobami alternatywnego rozwiązania konfliktów, na przykład mediacją.

Dlatego 3-4 września 2007 roku w Winnicy przez Sąd w ramach Wspólnego programu dla Ukrainy Europejskiej Komisji i Rady Europy „Ład doboru i naznaczania sędziów, szkolenie, dyscyplinarna odpowiedzialność, organizacja działalności sędziów i alternatywne rozstrzygania sporów” wspólnie z Państwową Sądową Administracją Ukrainy, Wyższym Gospodarczym Sądem Ukrainy, Wyższym Administracyjnym Sądem Ukrainy, Wyższą Radą Systemu Prawnego Ukrainy, Akademią Adwokatury Ukrainy, Akademią Sędziów Ukrainy była zorganizowana międzynarodowa konferencja «Mediacja i sądownictwo polubowne w Ukrainie».


Priorytetowym kierunkiem działalności Sądu jest nawiązanie międzynarodowej współpracy z instytucjami sądownictwa polubownego i mediacji.

Zastępca Prezesa Sądu, sądowy ekspert i podatkowy doradca Irena Zubrycka byli uczestnikami Międzynarodowej konferencji „Arbitraż: wschód spotyka się z zachodem”, która była zorganizowana 28-29 września 2007 roku w Sztokholmie (Szwecja) przez Królewski Instytut Arbitrów (Wielka Brytania) wspólnie z Instytutem Arbitrów Sztokholmskiej Izby Handlowej. Irena Zubrycka prezentowała referat na temat „Dowody w sporach komercyjnych: dzisiejsza ukraińska praktyka”.


W lipcu 2007 roku Irena Zubrycka zakończyła kurs zawodowej praktyki zgodnie z programem "John Smith Fellowship" w Wielkiej Brytanii przy Królewskim Instytucie Arbitrów, Ministerstwie Prawniczym, Grupie Mediacji w Północnej Irlandii.


1 marca 2008 roku Prezes Sądu i jego zastępca wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Arbitraż i mediacja: teoria i praktyka”. Na konferencji odbyło się wybitne wydarzenie w historii istnienia Sądu: została podpisana Deklaracja o współpracy między Sądem Arbitrażowym przy Nowotomyskiej Izbie Handlowej i Sądem Polubownym przy Winnickiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Od teraz strony konfliktów w dziedzinie działalności zagranicznej na Ukrainie mają możliwość szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia sporu poprzez zwrócenie się do arbitrów obu Sądów.

Zapraszamy Państwa do współpracy.


Tel. +380432-579931, +380432-524748.

E-mail sud@cci.vn.ua; sudvcci@i.ua; audit@vn.ua; kozik@i.ua