11.02.2020
Spotkanie Noworoczne Oborniki 2020
30.07.2019
Zawody strzeleckie 2019
26.05.2015
Zawody strzeleckie
11.12.2014
Wizyta delegacji z Kirgizji
11.12.2014
Konferencja w Kijowie - 2014.11.13

 

      

Współprca z Sądem Arbitrażowym
w Winnicy - Ukraina

Statut Sądu

STATUT SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY NOWOTOMYSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

ORGANIZACJA SĄDU

 

§ 1.

1. Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (zwany dalej Sądem) jest samodzielną jednostką organizacyjną, stałym sądem polubownym. Działa w ramach struktury funkcjonalnej Nowotomyskiej Izby Gospodarczej i jest powołany do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe mogących być przedmiotem ugody sądowej z wyjątkiem spraw o alimenty.

W strukturze sądu działa także „Ośrodek Mediacji”.

2. Siedzibą Sądu jest miasto Nowy Tomyśl.

3. Sąd używa pieczęci z nazwą "Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej" z adresem Sądu.

4. Konto bankowe Sądu prowadzone jest w ramach Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie znajduje Regulamin Sądu, co nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.

 

ORGANY STATUTOWE

 

§ 2.

Organami statutowymi Sądu, o których mowa w Regulaminie Sądu, są:

1. Prezes,

2. Zastępcy Prezesa w liczbie od 1 do 3. O liczbie Zastępców decyduje Zarząd Nowotomyskiej Izby Gospodarczej,

3. Sekretarz,

4. Kolegium Sądu,

5. Zgromadzenie Arbitrów Sądu Arbitrażowego, w którym uczestniczą wszyscy stali Arbitrzy Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej,

6. Komitet Nominacyjny.

 

§ 3.

Prezes Sądu, jego Zastępcy i Sekretarz stanowią Kolegium Sądu (Kolegium).

 

§ 4.

1. Organy wskazane w § 2 pkt. 1-3 powoływane są na okres 5 lat (kadencja). Możliwy jest wybór członków w/w organów na kolejne kadencje. W przypadku poszerzenia liczby zastępców w trakcie kadencji, wyboru dodatkowego zastępcy dokonuje się na okres do końca bieżącej kadencji.

2. Wyboru lub odwołania Prezesa dokonuje w głosowaniu jawnym, większością głosów Zarząd Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

3. Zastępcy Prezesa i Sekretarz powoływani lub odwoływani są przez Zarząd Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

4. W przypadku rezygnacji lub wystąpienia innej okoliczności uniemożliwiającej sprawowania funkcji członka Kolegium w czasie trwania kadencji, kompetencje i obowiązki rezygnującego członka przejmują pozostali członkowie Kolegium na czas do najbliższego posiedzenia Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, które dokona wyborów uzupełniających. Wyboru nowego członka Kolegium dokonuje się w takim przypadku na czas do końca kadencji ustępującego członka. 


§ 5.

1. Kolegium Sądu decyduje w formie uchwał lub postanowień, podejmowanych w obecności, co najmniej dwóch jego członków większością głosów, natomiast w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

2. Kolegium Sądu:

a. dokonuje interpretacji Regulaminu,

b. opiniuje kandydatów na Arbitrów,

c. wnioskuje do Zgromadzenia Arbitrów Sądu Arbitrażowego o rozwiązanie Sądu,

d. rozpoznaje zarzuty na niewłaściwość Sądu,

3. Kolegium Sądu zwołuje Prezes Sądu:

- z własnej inicjatywy

- na żądanie choćby jednego z członków Kolegium

z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego wykonywania statutowych zadań tego organu. O sposobie, formie i terminach zwołania Kolegium decyduje Prezes Sądu.

 

§ 6.

1. Prezes: kieruje pracami Sądu oraz Ośrodka Mediacji, i wraz z pozostałymi członkami Kolegium oraz – jeżeli Prezes uzna to za konieczne - przy udziale Arbitrów lub Mediatorów, podejmuje wszelkie czynności konieczne do zabezpieczenia zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego wykonywania przez Arbitrów i Mediatorów funkcji judykacyjnych i mediacyjnych; w tym czuwa nad zapewnieniem sprawności funkcjonalnej Sądu oraz reprezentuje Sąd na zewnątrz.

W ramach przysługujących kompetencji w zakresie funkcjonowania Sądu i Ośrodka Mediacji może wydawać zarządzenia wewnętrzne, wprowadzać instrukcje, regulaminy oraz inne akty prawa wewnętrznego. Prezes władny jest zlecać poszczególne zadania wiążące się z obsługą Sądu i Ośrodka Mediacji poszczególnym Arbitrom lub Mediatorom, jak również podmiotom zewnętrznym.

2. W zakresie spraw wynikających z Regulaminu Sądu - Prezes:

a. powołuje biegłych i tłumaczy na wniosek Arbitrów,

b. postanawia o umorzeniu postępowania, przed powołaniem składu orzekającego/jedynego Arbitra,

c. zarządza o skierowaniu sprawy na rozprawę lub na posiedzenie,

d. zarządza o miejscu postępowania i orzekania.

e. rozstrzyga w sprawach, w których zgodnie z regulaminem stronie przysługuje odwołanie od postanowień i zarządzeń wydawanych w toku postępowania.

 

§ 7.

1. Zastępcy Prezesa zastępują Prezesa we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych w niniejszym statucie do wyłącznej kompetencji Prezesa.

2. Zastępcy Prezesa w szczególności odpowiadają za finanse i zarządzają nimi pod kątem równoważenia przychodów i wydatków, opracowują i wprowadzają wewnętrzne zasady ewidencji rachunkowej Sądu zbieżnie z zasadami obowiązującymi w Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, czuwają nad zapewnieniem sprawności logistycznej Sądu, odpowiedzialni są za prawidłowość wykorzystania oraz rozliczania środków z Funduszy Sądu. Zastępcy Prezesa sami dokonują pomiędzy siebie rozdziału czynności wynikających z powierzonych im funkcji.

3. W zakresie spraw wynikających z Regulaminu Sądu - Zastępca Prezesa Sądu:

a. bada, ustala i weryfikuje wartość przedmiotu sporu,

b. ustala wartość opłaty sądowej od sprawy wniesionej pod rozstrzygnięcie Sądu,

c. zarządza o podwyższeniu lub zwrocie opłaty bądź jej części,

d. ustala warunki finansowe powołania biegłych i tłumaczy w sprawie, a po uzgodnieniu takich warunków powiadamia o tym strony oraz skład orzekający, zaś po opłaceniu wydatków i zaliczek na biegłych lub tłumaczy – informuje Prezesa o możliwości wykonanie wnioskowanych przez strony czynności.

Czynności określone powyżej w pkt. a.- d. może także wykonać Prezes Sadu.

4. W ramach wykonywanych obowiązków Zastępca Prezesa może korzystać z pomocy innych członków Kolegium, Arbitrów Sądu bądź podmiotów zewnętrznych.

 

§ 8.

1. Sekretarz Sądu realizuje zadania administracyjne Sądu.

2. W szczególności Sekretarz zapewnia obsługę administracyjną przez prowadzenie sekretariatu Sądu. Prowadzi księgi sądowe i repertoria, prowadzi listę Arbitrów Sądu oraz odpowiada za wyznaczanie terminów, przygotowanie posiedzeń sądowych, obsługę biurową, przechowywanie akt i materiałów dowodowych istotnych dla postępowań prowadzonych przez Sąd.

3. W zakresie spraw wynikających z Regulaminu, Sekretarz:

a. zarządza o zwrocie nieopłaconych pozwów i innych pism sądowych,

b. dokonuje wstępnego badania prawidłowości i kompletności pozwu,

c. wzywa na arbitraż,

d. odpowiada za terminową korespondencję między Sądem i stronami oraz za prawidłowe pobieranie i ewidencjonowanie opłat,

e. zawiadamia strony o powołaniu składów orzekających,

f. wydaje odpisy orzeczeń Sądu.

g. organizuje i zawiaduje administracją sądu, na którą składają się osoby zaangażowane na podstawie stosownych umów z Nowotomyską Izbą Gospodarczą, do wykonywania czynności administracyjnych”

h. w razie konieczności organizuje pomoc, przy wykonywaniu powierzonych mu niniejszym statutem zadań.

4. Wszelkie czynności przypisane niniejszym statutem i regulaminem sądu do zadań sekretarza, może skutecznie wykonać każdy z członków kolegium sądu.

 

§ 9.

1. Zgromadzenie Arbitrów Sądu Arbitrażowego (Zgromadzenie) składa się ze stałych Arbitrów wpisanych na listę Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

2. Zgromadzenie Arbitrów sprawuje funkcje doradcze wobec Prezesa i członków Kolegium Sądu.

3. Zgromadzenie Arbitrów zwołuje Prezes Sądu z własnej inicjatywy bądź na żądanie jednego z członków Kolegium Sądu.

 

§ 9a.

1. Skład Komitetu Nominacyjnego tworzą Przewodniczący i dwaj członkowie. Kadencja członków Komitetu trwa 3 lata. Możliwe jest powołanie członków Komitetu Nominacyjnego na kolejne kadencje.

2. Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego i jego członkowie powoływani są i odwoływani, przez Walne Zgromadzenie NIG.

3. Komitet Nominacyjny dokonuje zastępczej nominacji arbitrów, orzeka o wygaśnięciu mandatu arbitra do rozpatrywania danej sprawy w wypadku wyłączenia lub odwołania arbitra, oraz działa w przypadkach określonych regulaminem sądu.

4. Uchwały Komitetu Nominacyjnego podejmowane są większością wszystkich jego członków. Uchwały Komitetu Nominacyjnego potwierdzone są protokołem podpisanym przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Komitetu Nominacyjnego nie mogą w okresie kadencji być pełnomocnikami strony w sporach rozstrzyganych na podstawie regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

6. Członkowie Komitetu nie mogą w okresie kadencji pełnić funkcji arbitra w sporach rozstrzyganych na podstawie Regulaminu Sadu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

Zakaz ten nie ma zastosowania w razie pełnienia funkcji arbitra powołanego przez same strony lub arbitra przewodniczącego (superarbitra) powołanego przez arbitrów wybranych przez same strony, a także jedynego arbitra powołanego poprzez same strony.

7. Za czynności związane z nominacją zastępczą oraz za udział w posiedzeniach związanych z wykonywaniem innych zadań określonych regulaminem, Członkowi Komitetu przysługuje prawo do 1/3 kosztów określonych w sposób zryczałtowany w regulaminie Sądu. Zwrot tych kosztów następuje po zapłaceniu kosztów przez strony postępowania. 

 

§ 10.

Arbitrzy, mediatorzy, organy statutowe, administracja Sądu, jak również osoby przybrane do postępowania bądź w nich uczestniczące (w szczególności biegli, tłumacze i protokolanci) są zobowiązani do zachowania w tajemnicy zarówno faktu prowadzenia postępowania, jak również co do wszelkich okoliczności towarzyszących postępowaniu.

 

 

TERENOWY ODDZIAŁ SĄDU

 

§ 11.

W przypadku uzasadnionej potrzeby, uchwałą Kolegium Sądu tworzy się na czas określony bądź do rozstrzygnięcia określonej sprawy lub spraw Terenowy Oddział Sądu / TOS /.

 

ARBITRZY

 

§ 12.

1. Arbitrem może być osoba fizyczna wpisana na listę Arbitrów Sądu, która ukończyła wyższe studia ekonomiczne, prawnicze bądź równoważne, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji arbitra.

2. W przypadkach szczególnych Prezes może zwolnić kandydata na Arbitra od wymogu przewidzianego w ust. 1 powyżej.

3. Wpisanie osoby na listę Arbitrów i skreślenie z niej następuje zarządzeniem i stanowi wyłączną kompetencję Prezesa.

4. Na listą Arbitrów wpisywani są z dniem powołania Prezes, Zastępcy Prezesa oraz Sekretarz. Na wypadek powołania którejkolwiek z tych osób do orzekania w sprawie, jej zadania wynikające z Regulaminu Sądu w tej sprawie wykonuje inny członek kolegium. Prezes Sądu może być ustanowiony Arbitrem w sprawie pod warunkiem uprzedniego przekazania jednemu z Zastępców jego zadań wynikających z Regulaminu a dotyczących sprawy w której został ustanowiony Arbitrem.

5. Wpis na listę Arbitrów oznacza, że Arbiter jest gotów do uczestnictwa w składach orzekających (gotowość do przyjmowania zleceń).

6. Arbiter ponosi odpowiedzialność wobec Sądu stosownie do przepisu art. 1175 kodeksu postępowania cywilnego.

7. Arbiter wpisany na listę Arbitrów nie może, pod rygorem skreślenia z listy i odpowiedzialności za powstałą w związku z jego zachowaniem szkodę, uchylić się od rozpoznania sprawy, jeżeli został wyznaczony do składu orzekającego, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające jego wyłączenie lub ze względu na szczególnie ważne powody życiowe.

8. Arbiter składa przyrzeczenie następującej treści: "Świadomy (-a) znaczenia powierzonych mi zadań jako Arbitrowi Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, przyrzekam obowiązki Arbitra wypełniać z całą sumiennością, orzekać bezstronnie, zgodnie z obowiązującym Statutem, Regulaminem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W postępowaniu kierować się zasadami moralności, godności i uczciwości osobistej oraz zawodowej". Rota w/w przyrzeczenia wciągnięta zostaje do treści aktu nominacji Arbitra i potwierdzona jego podpisem.

9. Arbitra obowiązują następujące zasady etyczne:

a. przestrzeganie powszechnie przyjętych norm moralnych, a także godne i bezstronne wykonywanie powierzonych funkcji,

b. nie dopuszczanie do sytuacji stwarzającej wrażenie stronniczości lub podejrzenia co do sposobu rozstrzygania sprawy czy uzależnienia od stron postępowania,

c. zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywanymi funkcjami, w szczególności nie dopuszczanie do ujawnienia treści orzeczenia przed jego doręczeniem stronom oraz korzystania w interesie własnym lub osoby trzeciej z informacji uzyskanych podczas postępowania lub w związku z nim,

d. powstrzymanie się od publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, Arbitrów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu,

e. zachowywanie się w sposób nie naruszający godności osób biorących udział w postępowaniu oraz wykazywanie się opanowaniem i taktem w razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępowaniu

f. systematycznie podnoszenie swoich kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnych do należytego wykonywania funkcji Arbitra,

g. wykonywania powierzonych mu zadań w sposób kompetentny.

10. Arbiter obowiązany jest do prowadzenia postępowania w sposób staranny i sprawny, oraz do rzetelnej oceny stanu sprawy i doprowadzenia do zakończenia sprawy tak szybko, jak to jest możliwe. Arbiter zobowiązany jest przedstawić rzetelne rozliczenie finansowe wydatków.

11. Arbiter zobowiązany jest przestrzegać obowiązujący w Sądzie Regulamin i Statut.

12. Podstawą usług i wynagrodzenia Arbitra (honorarium) jest umowa zlecenia zawierana pomiędzy Arbitrem i Nowotomyską Izbą Gospodarczą. Umowę podpisuje ze strony Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Prezes Sądu lub upoważniony członek Kolegium Sądu.

 

MEDIATORZY

 

§ 12 a.

1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

3. Do mediatorów stosuje się odpowiednio postanowienia & 12 ust. 3-12.

 

 

GOSPODARKA FINANSOWA SĄDU I WYNAGRODZENIA

 

§ 13.

1. Działalność Sądu jest finansowana z jego przychodów.

2. Przychodami Sądu są określone w Regulaminie:

   - opłata rejestracyjna,

   - opłata sądowa,

   - opłata mediacyjna,

   - zaliczki na zwrot kosztów.

3. Z przychodów - Sąd tworzy:

a. Fundusz Promocji Sądu,

b. Fundusz Honorariów,

c. Fundusz Działalności Bieżącej,

d. ewentualnie inne fundusze, tworzone uchwałą Zgromadzenia Arbitrów Sądu Arbitrażowego, na wniosek Kolegium.

4. Wpływy z opłaty rejestracyjnej w pierwszej kolejności przeznaczane są na koszty wstępne (organizacyjne) w sprawie, w tym korespondencji ze stronami, a ich pozostałość-przeznaczana jest na Fundusz Działalności Bieżącej.

5. Wpływy z opłaty sądowej w sprawie dzielone są następująco:

a. 10% - przeznacza się na Fundusz Promocji Sądu,

b. 90% - dzieli się po równo (po 45%) na Fundusz Honorariów i na Fundusz Działalności Bieżącej.

5a Wpływy z opłaty mediacyjnej dzielone są następująco:

a. 10% - przeznacza się na Fundusz promocji Sądu,

b. 90% - przeznacza się na wynagrodzenie mediatora.

6. Fundusz Honorariów Arbitrów dzielony jest następująco:

a. 40%- dla Arbitra przewodniczącego w 3-osobowym składzie orzekającym w danej sprawie,

b. 60% - po równo ( po 30%) dla Arbitrów w 3-osobowym składzie orzekającym w danej sprawie,

e. 100% - dla jedynego Arbitra w danej sprawie.

7. W ramach środków przypadających w danej sprawie z Funduszu Honorariów, skład orzekający lub jedyny Arbiter mogą postanowić o powołaniu protokolanta w sprawie, przeznaczając na jego wynagrodzenie część tego Funduszu, jednak nie więcej niż 150,- zł, za jedno posiedzenie w sprawie. O powołaniu protokolanta - zawiadomią Wiceprezesa Sądu.

8. Fundusz Działalności Bieżącej finansuje koszty bieżącej działalności Sądu (administracyjne, płacowe, zobowiązaniowe, lokalowe, bankowe itp.), konieczne dla prawidłowego wypełniania funkcji judykacyjnej Sądu i jego organów.

9. Po poniesieniu tych kosztów nadwyżka Funduszu Działalności Bieżącej(jego pozostałość) przeznaczana jest na diety członków wymienionych poniżej organów statutowych Sądu, według następującej proporcji:

a. 30% - dla Prezesa Sądu,

b. 25 %- dla każdego z Wiceprezesów Sądu,

c. 20 % - dla Sekretarza Sądu.

– z tym jednak zastrzeżeniem, że brak pozostałości tego Funduszu nie uprawnia członków tych organów statutowych do roszczenia o zapłatę diet.

10. Wydatki Arbitrów pokrywane są ze środków faktycznie zapłaconych przez strony postępowania, które wnosiły o czynności Sądu, które spowodowały takie wydatki.

11. Wyjątkowo, ze względu na nieskomplikowany charakter sprawy opłaty określone niniejszym paragrafem mogą być przez Prezesa Sądu obniżone. Proporcjonalne obniżenie dotyczy wówczas także honorariów i diet.

 

KLAUZULA SALWATORYJNA

 

§ 14.

Warunki niniejszego statutu mają charakter rozłączny, a uznanie jakiegokolwiek postanowienia za nieważne nie narusza ważność innych postanowień i artykułów statutu, które pozostają wiążące.